Organizacja i zarządzanie w oświacie

3100 

SKU: OL_7023 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 2 Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty rekrutacyjnej

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji (filia w Stalowej Woli).

Absolwenci uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 Nr 184, poz. 1436) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2011 Nr 254, poz. 1526).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (60 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby zamierzające ubiegać się o pełnienie funkcji kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych, sprawujące już tę funkcję oraz inne osoby zajmujące się problematyką oświatową

pracownicy nadzoru pedagogicznego

pracownicy organów prowadzących szkoły i osoby zatrudnione w administracji państwowej wszystkich szczebli

animatorzy działań i organizacji oświatowych

Czego się nauczysz?

zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu problematyki prawno-finansowej prowadzenia jednostek oświatowych oraz współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową

zapoznasz się z tematyką związaną z realizacją nadzoru pedagogicznego, zarządzaniem zasobami ludzkimi, marketingiem oraz efektywnym wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej,

wykształcisz w sobie kompetencje menedżerskie do samodzielnego, konkurencyjnego zarządzania szkołą

nauczysz się opracowywać efektywne materiały przydatne w pełnieniu funkcji kierowniczej oraz korzystać ze współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Program studiów

  1. Podstawy zarządzania – współczesne metody zarządzania
  2. Prawne podstawy systemu edukacji
  3. Systemy informatyczne w zarządzaniu
  4. Projektowanie programu pracy szkoły
  5. Wybrane problemy psychologii organizacji
  6. Wybrane problemy socjologii organizacji 
  7. Kierowanie zespołami ludzkimi
  8. Zarządzanie jakością, mierzenie jakości pracy placówki 
  9. Podstawy oświatowej teorii organizacji
  10. Komunikacja interpersonalna

Praktyki

60 godzin 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 mogą być również realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (dziennikustaw.gov.pl)

Czas trwania

2 semestry, hybrydowe lub online

Termin rozpoczęcia

październik 2024

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% rabatu na jeden wybrany kierunek – przy dwóch kierunkach studiowanych jednocześnie 

Opłaty i Faktury

Całość 3100 zł

Semestr 1550 zł

4 raty po 775 zł

W przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów (bez względu na przyczyny powodujące takie decyzje) opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel.: 512 085 200

Opłata rekrutacyjna

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia jest zobowiązana do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł najpóźniej 7 dni od dokonania zapisu.

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

kwestionariusz osobowy

Rodo

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

dowód uiszczenia opłaty wpisowego

w przypadku zapisu na kierunek z zakresu pedagogiki specjalnej – potwierdzenie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela (jeśli dyplom ukończenia studiów tego nie potwierdza)

Wpłat należy dokonywać: BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata.lingwista.studia@gmail.com

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista, ul. Hugo Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin