Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W 2020 roku pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę mogą uzyskać dofinansowanie do kursów, szkoleń i/lub studiów podyplomowych dla siebie lub swoich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Z uwagi na dynamiczne zmiany gospodarcze celowe jest dalsze kształcenie pracowników, które ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań. 

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*( W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.)

dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia* (Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.)

*Jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Realizatorem szkoleń powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług.

Od 2020 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,

wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Projekt OPEN

OPEN czyli Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej. Projekt oferujący nieoprocentowane pożyczki na kształcenie ustawiczne osób dorosłych. Pożyczkobiorcy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Pożyczki mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój kompetencji.

Każda osoba pełnoletnia zamieszkująca na obszarze Polski, posiadająca zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki.

Nie, pożyczki przeznaczone są tylko dla osób fizycznych.

Tak, w tym przypadku musi przedstawić poręczenie zabezpieczenie wymagane dla pożyczki o wartości wskazanej we wniosku. Zabezpieczenia mogą udzielić członkowie rodziny lub osoby trzecie.

Studia podyplomowe, MBA, kursy, szkolenia, e-learning, aplikacje i inne (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), studia czy kursy również za granicą.  Kształcenie nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Co ważne – proponowane wsparcie można otrzymać zarówno na niepodjęte jak też już trwające formy edukacji.

Pożyczka udzielana jest na wybraną usługę. Wysokość pożyczki może wynosić od 1 000 zł do 100 000 zł

Zwrot środków musi nastąpić maksymalnie w ciągu 60 miesięcy od momentu ich przyznania.

Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.

Inwestuj w rozwój

To pilotażowy program Ministerstwa Rozwoju realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja, dający możliwość osobom, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe przez udział w różnego rodzaju kursach, uzyskania nieoprocentowanej pożyczki na ten cel. Wniosek o pożyczkę będzie można złożyć za pomocą specjalnego generatora znajdującego się na stronie internetowej programu.

osoby pełnoletnie, osoby zamieszkujące na obszarze Polski, osoby chcące rozwijać swoje umiejętności i kompetencje; osoby posiadające zdolność do spłaty pożyczki, tj. wykażą się odpowiednimi przychodami lub osoby, które przedstawią odpowiednie zabezpieczenie pożyczki, osoby pracujące (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak również samo zatrudnione oraz niepracujące (bezrobotne, na urlopach wychowawczych itp.), nie ma żadnych dodatkowych warunków, np. związanych z miejscem zamieszkania, statusem na rynku pracy, wiekiem czy płcią

W ramach projektu osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych mogą wnioskować o pożyczkę przeznaczoną na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób   dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 miesiące.

Dodatkowe kryteria:

pożyczkę można wziąć jedynie na formę kształcenia, która na dzień składania wniosku jeszcze się nie rozpoczęła. Jeśli się zdecydujesz na kurs – skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się kiedy i w jakim trybie ruszy najbliższy;

ze środków pożyczki mogą być pokrywane jedynie koszty formy kształcenia wypłacane bezpośrednio na rzecz instytucji edukacyjnej; wszelkiego rodzaju koszty dodatkowe po stronie Pożyczkobiorcy, np. wpisowe, koszty przejazdów i noclegów czy materiałów dydaktycznych, nie podlegają finansowaniu.

100 tys. zł – pożyczka może stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów podyplomowych

Minimalna liczba rat/długość spłaty to 12 miesięcy, maksymalna to 36 miesięcy.

Pożyczki są nieoprocentowane, od uczestników nie są też pobierane opłaty ani prowizje za ich udzielenie.