Najczęstsze pytania i odpowiedzi

 

FAQ

Nasze szkolenia odbywają się w Lublinie: Siedziba biura: ul. Krucza 4/3,
Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie ul. Magnoliowa 8

Proponujemy szkolenia w wersji jednodniowej lub kilkudniowej, wyjątek stanowią szkolenia zawodowe jak np. kurs spawania, który może trwać nawet miesiąc oraz szkolenia wyjazdowe.

Godzina szkoleniowa trwa 45 minut.

Staramy się organizować kursy w grupach max. 12-osobowych, aby zapewnić warsztatowy charakter każdego szkolenia.
W przypadku kursu spawania, kursu florystycznego czy operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC liczba ta wynosi max. 8 osób.

Nie, nie oferujemy miejsc noclegowych dla kursantów.

Cena szkolenia obejmuje:
– narzędziowe materiały szkoleniowe
– certyfikat ukończenia szkolenia
– przerwy kawowe
– przyjazną atmosferę 😀

Wystarczy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy Kwestionariusz kursy_stacjonarne lub Kwestionariusz_kursy_zdalne, w którym należy podać dane osobowe w przypadku Uczestników Indywidualnych oraz formularz zgłoszeniowy dla rad pedagogicznych Formularz rady pedagogicznej

Uczestnikom, którzy przesłali formularz zgłoszeniowy i dokonali płatności, przesyłamy przed rozpoczęciem szkolenia szczegółową agendę spotkania z:
– nazwą szkolenia z potwierdzonym terminem
– dokładnym adresem

Rejestrowanie szkolenia na video lub w formie dźwiękowej jest zabronione. Każdy uczestnik szkolenia zgodnie z życzeniem otrzyma materiały szkoleniowe w wersji papierowej lub pdf.

 

Tak. Nasze szkolenia mają warsztatową formę, na którą składają się konsultacje z trenerem.
W trakcie i na zakończenie zajęć zawsze przeznaczamy czas na serię pytań i odpowiedzi. Ponadto trener w miarę możliwości udziela dodatkowych wskazówek podczas przerw oraz po zakończeniu szkolenia.

Oczywiście. Na końcu szkolenia wszyscy Uczestnicy otrzymują stosowne zaświadczenie lub certyfikat. 
Dokument będzie potwierdzał Twój udział w szkoleniu.

Szkolenia otwarte to kursy, w których może wziąć udział każdy – pracownik firmy, osoby reprezentujące instytucje publiczne, fundacje, organizacje pozarządowe oraz oczywiście osoby fizyczne. Program szkolenia, case studies, ćwiczenia i przykłady są uniwersalne i dobrane w ten sposób, aby spełnić oczekiwania wszystkich Uczestników.

Szkolenie dedykowane to szkolenie oferowane pracownikom konkretnej firmy. Program dopasowany jest do szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Przykłady, Case Studies, symulacje i ćwiczenia idealnie dostosowane są do wymagań, oczekiwań i poziomu merytorycznego wszystkich pracowników danego działu.
Szkolenia dedykowane organizowane są najczęściej w siedzibie Zamawiającego.

Nasi trenerzy są  ekspertami w swoich dziedzinach. Potrafią łączyć pracę trenerską z aktywnością zawodową w swoich specjalnościach. Zatrudniamy wyłącznie doświadczonych praktyków. Wszyscy nasi trenerzy posiadają wiele zrealizowanych projektów szkoleniowych.

Kurs kwalifikacyjny jest to kurs z zakresu określonego przedmiotu, prowadzonych zajęć lub przygotowania pedagogicznego.
Kurs jest organizowany zgodnie z przepisami w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji  sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, którego ukończenie umożliwia nauczycielowi posiadającemu poziom wykształcenia wymagany od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki uzyskanie kwalifikacji do nauczania tego przedmiotu, prowadzenia tych zajęć lub przygotowania pedagogicznego.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia (DzU nr 98 poz. 433).

S.P. Oświata Lingwista ma przerwy wynikające z prawa pracy czy przeglądów technologicznych itp.

Biuro działa:
poniedziałek- czwartek od 8:30-16:30
piątek 8:00-16:00
sobota – niedziela (nieczynne)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli § 35

1.  Do dnia 31 sierpnia 2020 r. mogą być prowadzone kursy kwalifikacyjne, o których mowa
w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w zakresie:

1) przygotowania pedagogicznego do nauczania danego języka obcego;
2) wczesnego nauczania danego języka obcego.

2.  Kursy kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być prowadzone przez placówki doskonalenia posiadające akredytację, za zgodą kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki. Przepisy § 6 ust. 3 i 4, § 21 ust. 2 i 4-7 oraz § 29 ust. 11 i 12 stosuje się.

3.  Kursy kwalifikacyjne, o których mowa w ust. 1, dla nauczycieli szkół artystycznych mogą być prowadzone przez publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 8 ust. 6 ustawy, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy § 6 ust. 3 i 4 oraz § 21 ust. 4-7 stosuje się.

Tak.
Brak terminu kursu oznacza, że jesteśmy w trakcie jego ustalania i wkrótce pojawi się na stronie.
W takiej sytuacji można zagwarantować sobie miejsce na kursie wysyłając formularz zgłoszeniowy i wpłacając zaliczkę.
W przypadku braku chęci/możliwości wzięcia udziału w kursie w podanym terminie można pozostawić zaliczkę i oczekiwać na wyznaczenie kolejnego terminu lub zrezygnować i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty.

Po każdym szkoleniu Uczestnicy wyrażają swoje opinie w ankietach. Przykładowe opinie Uczestników naszych szkoleń możesz przeczytać pod każdym szkoleniem oraz na stronie O Nas.

Należy wpłacić kwotę na numer konta: BNP Paribas PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177

Po dokonaniu płatności na życzenie klienta wystawiamy fakturę i przesyłamy ją na adres mailowy. Może to potrwać kilka dni. Proszę monitorować również skrzynkę SPAM. W przypadku kiedy płatności dokonuje firma/placówka delegująca musi do nas wysłać prośbę o wystawienie faktury, zawierającą pełne dane nabywca/odbiorca: nazwa szkolenia,  imię i nazwisko na kogo ma być wystawiona faktura oraz kwota jaką deklaruje się pokryć zamawiający

Oczywiście. Należy wypełnić zgłoszenie na kurs/szkolenie, podając w odpowiednich polach dane odbiorcy oraz nabywcy, które mają znaleźć się na fakturze. Następnie należy napisać wiadomość na adres: oswiata@lingwista.lublin.pl i podać informację o konieczności wystawienia faktury z odroczonym terminem płatności na konkretny kurs.

1 września 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela), mogą być pokryte w części lub w całości:

1) koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495):

    a) nauczycieli biorących udział w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a ustawy,

    b) osób organizujących i prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 3 ustawy;

2) koszty wynagrodzenia osób prowadzących:

    a)    daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, o której
            mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 ustawy, 

    b) działania w ramach wspomagania szkół oraz sieci
            współpracy i samokształcenia dla nauczycieli,

– niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę, wspomaganie lub sieć organizuje;

3) opłaty pobierane za formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1, 2 i 4 ustawy;

4) koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych
i informacyjnych dla nauczycieli.

Punkt trzeci dotyczy m.in. form z art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela:

3a.  125  Ze środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w ust. 1, dofinansowuje się:

  • koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
Zadzwoń