Krajowy Fundusz Szkoleniowy

W 2020 roku pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę mogą uzyskać dofinansowanie do kursów, szkoleń i/lub studiów podyplomowych dla siebie lub swoich pracowników.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Z uwagi na dynamiczne zmiany gospodarcze celowe jest dalsze kształcenie pracowników, które ma na celu zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań. 

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia*( W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego.)

dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia* (Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS.)

*Jednak nie więcej jak 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Realizatorem szkoleń powinna być jednostka posiadająca m.in. certyfikat jakości świadczonych usług.

Od 2020 roku zainteresowani pracodawcy będą mogli wystąpić o przyznanie środków na:

wsparcie na szkolenia w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy,

wsparcie na szkolenia pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zadzwoń