Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SP „Oświata –Lingwista” z siedzibą w Lublinie, przy ul. Krucza 4/3, 20-022 Lublin NIP 7121936951, REGON: 004203177.(„Administrator”),

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z:-przygotowaniem i wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),-zabezpieczeniem i dochodzeniem przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń w związku z umową zawartą z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do zawarcia umowy z Administratorem.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone będzie w następujących celach:-organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku-z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”;-prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;-archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;-marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;-przesyłania informacji handlowej, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;-dane osobowe przechowywane będą przez okres określony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczną kontrolą oceny ich dalszej przydatności.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:-organom nadzorczym oraz organom administracji państwowej i samorządowej;-firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysyłki korespondencji listownej;-procesorom na podstawie art. 28 RODO.

Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b) RODO ma Pani/Pan prawo do:-dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;-przenoszenia danych;-cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;-w dowolnym momencie;-wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zadzwoń