ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

1.     Nazwa
niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli brzmi: Centrum Kształcenia Kadr Oświatowych „OŚWIATA-LINGWISTA”, zwane dalej Placówką
, o zasięgu ogólnokrajowym, a jeżeli wymaga tego szczególny charakter związany z realizacją celów statutowych, również poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym prawem.

2.     Placówka
działa na podstawie:

1)     Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zmianami).

2)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz.
1
045 z późn. zmianami);

3)     Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 2029);

4)     Niniejszego statutu.

 

§2

Placówka ma swoją siedzibę w Lublinie pod adresem: 20-006 Lublin, ul. H. Kołłątaja 5/3B.

 

§3

1. Organem prowadzącym Placówkę jest Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA-LINGWISTA” w Lublinie.

2.     Placówka może posługiwać się nazwą skróconą: CKKO Centrum Kształcenia Kadr Oświatowych „Oświata Lingwista”, CKKO „Oświata Lingwista”.

3.     Organ prowadzący Placówkę zapewnia w szczególności:

a) Bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;

b) Wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do wykonywania zadań statutowych Placówki;

c) Bazę kadrową do realizacji zadań statutowych Placówki.

4. Placówkę prowadzi, przekształca i likwiduje organ prowadzący.

5. Decyzję dotyczącą likwidacji lub przekształcenia Placówki podejmuje organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając o tym fakcie Samorząd Województwa Lubelskiego.

6.     Wpisu do ewidencji Centrum doskonalenia nauczycieli dokonuje Samorząd Województwa Lubelskiego.

  

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA

 

§4

1. Celem Placówki jest współpraca z różnymi instytucjami na rzecz wspierania edukacji.

2. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych w zreformowanym systemie oświaty.

3. Rozwijanie kreatywnych postaw nauczycieli oraz inspirowanie ich do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym.

4.   Poszerzanie i doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w celu ich własnego rozwoju zawodowego i podnoszenia jakości kształcenia.

5.   Placówka realizuje zadania w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach różnych form kształcenia: kursy, szkolenia, seminaria, doradztwo indywidualne oraz inne formy doskonalenia.

 

§5

1.     Do podstawowych zadań Placówki należy:

1)     Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oraz pracowników samorządów związanych z oświatą.

2)     Współpraca     z  organami     sprawującymi     nadzór pedagogiczny w opracowywaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określaniu potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia.

3) Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami społecznego przekazu.

4) Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami, w tym szkołami wyższymi.

5) Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami.

6)     Przygotowanie nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek do wdrażania reformy systemu oświaty.

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

§6

1.      Działalnością Placówki kieruje Dyrektor.

2. Dyrektorem może być osoba, której kwalifikacje gwarantują właściwy poziom zarządzania Placówką.

3. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący.

  

§7

 Do zadań i kompetencji Dyrektora należy:

1. Kierowanie działalnością Placówki;

2. Organizowanie pracy pracowników Placówki;

3. Powoływanie, przekształcanie i likwidowanie stałych lub doraźnych zespołów zadaniowych;

4. Ustalanie głównych kierunków działalności Placówki;

5. Przygotowywanie planów pracy Placówki;

6. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów Placówki;

7. Zapewnienie realizacji zadań statutowych Placówki;

8. Kontrola przestrzegania przepisów prawa;

9. Dbałość o właściwe prowadzenie dokumentacji Placówki;

10. Reprezentowanie Placówki na zewnątrz;

11. Reprezentowanie Placówki przed organami nadzoru pedagogicznego oraz Samorządem Województwa Lubelskiego;

12.   Sprawowanie nadzoru nad działalnością pracowników Placówki;

13. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Placówki za zgodą i na warunkach ustalonych z organem prowadzącym;

14. Bieżące informowanie organu prowadzącego o działalności.

15. Wykonywanie innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

  

§8

1.   Do kompetencji organu prowadzącego należy między innymi:

1.   Uchwalanie założeń programowych Placówki;

2.   Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Placówki;

3.   Uchwalanie regulaminów Placówki;

4.   Zatwierdzanie zasad wynagradzania Dyrektora, pracowników i współpracowników Placówki;

5.   Podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie.

 

§9

1.   W Placówce zatrudnia się osoby, których kwalifikacje i doświadczenie zawodowe gwarantują należyty poziom doskonalenia i efektywną realizację zadań Placówki.

2. Zatrudnienie kadry szkoleniowej następuje na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.   Do realizacji zadań Placówka zatrudnia na czas ich realizacji kadrę z kwalifikacjami, które upoważniają do prowadzenia określonych form
doskonalenia, potwierdzonymi stosownymi dokumentami (certyfikat, dyplom, świadectwo, zaświadczenie, inne dokumenty) oraz doświadczeniem zawodowym.

 

§10

1. W Placówce mogą być zatrudnieni zgodnie z przepisami:

1) Nauczyciele – konsultanci;

2) Osoby prowadzące szkolenia specjalistyczne, niebędące nauczycielami;

3) Pracownicy administracji i obsługi.

§11

1.   Do zadań i kompetencji nauczycieli-konsultantów i specjalistów niebędących nauczycielami należy:

1. Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, warsztatów, webinarów i innych form doskonalenia;

2. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć służących osobistemu rozwojowi nauczycieli;

3. Opracowywanie programów autorskich;

4. Podejmowanie działań ewaluacyjnych;

5. Własne doskonalenie zawodowe;

6. Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją doskonalenia nauczycieli;

7. Promowanie działań Placówki w środowisku oświatowym;

8. Upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;

9. Rzetelne i terminowe realizowanie przydzielonych zadań oraz prowadzenie dokumentacji związanej z ich realizacją.

2. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy w szczególności:

1. Obsługa organizacyjna, administracyjna oraz finansowa Placówki;

2. Zapewnienie wyposażenia Placówki w wysokiej jakości pomoce oraz sprzęt dydaktyczny i jego regularna aktualizacja;

3. Dbanie o bazę materialno – rzeczową Placówki;

4. Utrzymywanie pomieszczeń Placówki w porządku, czystości oraz dobrym stanie technicznym.

 

§12

Organizowane formy doskonalenia zawodowego nauczycieli odbywają się w lokalach wynajmowanych dla potrzeb realizacji zadań statutowych lub w placówkach zamawiających szkolenia.

Formy doskonalenia prowadzone zdalnie Placówka realizuje z wykorzystaniem dostępnych na rynku platform komunikacji on-line.

 

§13

1.      Uczestnicy różnych form doskonalenia otrzymują zaświadczenia, których wzór określa Dyrektor Placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.      Rejestr wydanych zaświadczeń prowadzi Dyrektor Placówki.

§14

1. Dyrektor CKKO „Oświata – Lingwista” przygotowuje plan pracy Placówki na dany rok szkolny i przedkłada go organowi prowadzącemu do dnia 31 sierpnia danego roku.

2. Dyrektor Placówki CKKO „Oświata – Lingwista” przedkłada organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie z realizacji planu pracy za dany rok szkolny w terminie do 30 września następnego roku szkolnego.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY FINANSOWANIA PLACÓWKI

 

§15

1. Organ prowadzący zapewnia środki finansowe na utrzymanie Placówki.

2. Dochody Placówki stanowią indywidualne wpłaty uczestników form doskonalenia realizowanych przez Placówkę.

3. Dokumentacja finansowa Placówki prowadzona jest przez Organ Prowadzący Placówkę w ramach obowiązujących przepisów.

 

ROZDZIAŁ V

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§16

1.     Niniejszy Statut nadaje Placówce organ prowadzący.

2.     W razie potrzeby, na wniosek Dyrektora Placówki, organ prowadzący może dokonać zmian w Statucie w postaci aneksu.

3.     O zmianach w Statucie organ prowadzący zobowiązany jest powiadomić Samorząd Województwa Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

4.     O wszelkich zmianach dotyczących zakresu działalności Placówki lub warunków statutowych organ prowadzący powiadamia Lubelskiego Kuratora Oświaty w terminie jednego miesiąca od daty wprowadzenia zmiany.

5. Placówka ma prawo używania pieczęci podłużnej zawierającej jej nazwę i adres: Centrum Kształcenia Kadr Oświatowych „OŚWIATA-LINGWISTA” 20-006 Lublin, ul. H. Kołłątaja 5/3B, tel. 512 085 200, NIP 712-19-36-951.

6. Statut wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2021 roku.

Zadzwoń