BHP dla pracowników placówek oświatowych

99 

SKU: OL_29448 Kategoria: Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Online Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Lublin, ul. Krucza 4/3 Informacje:

Kurs, którego celem jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu przepisów prawnych, analizy i oceny zagrożeń, metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP dla pracowników oświatowych i nauczycieli przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Podstawa prawna

 1. art. 2373 § 21 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane.”
 2. art. 2373 § 2 k.p.: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.”
 3. rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 ze zmianami

Adresaci kursu

pracownicy oświaty (działów księgowości, administracji, zaopatrzenia, sekretariatów – ważne 6 lat),

nauczyciele wszystkich typów szkół (szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, szkół technicznych, wyższych),

nauczyciele praktycznej nauki zawodu, wychowawcy, instruktorzy, pracownicy jednostek naukowo – badawczych i innych w systemie oświaty.

Cele kursu

Kompleksowe szkolenie BHP pozwala na zapoznanie się ze wszystkimi prawnymi i praktycznymi aspektami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku nauczyciela.

Uczestnicy szkolenia poznają czynniki ryzyka i zagrożenia związane z wykonywaniem powierzonych im obowiązków, uczą się przewidywania i minimalizowania ryzyka.

Program kursu

 1. Regulacje prawne z zakresu ochrony pracy w Polsce.
 2. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie zasad i przepisów bhp.
 3. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz świadczenia z nimi związane.
 4. Opieka zdrowotna nad pracownikami.
 5. Zagrożenia w procesach pracy.
 6. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii.
 7. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych

Zapis

 1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
 2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).