Wychowawca wypoczynku

499 

SKU: OL_26867 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: 36 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin Informacje:

Kurs wychowawców wypoczynku nadający uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach, itp.

Adresaci/wymagania wstępne kursu:

Kurs wychowawca wypoczynku przeznaczony jest dla osób, które spełniają następujące warunki:

nie były karane (art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

ukończyły 18 lat

posiadają wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie)

Cele kursu

głównym celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

po ukończeniu naszego kursu kandydaci na wychowawców będą wyposażeni w niezbędną wiedzę merytoryczną i zdobędą umiejętności organizowania różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

zapoznają się z metodami pracy z grupą kolonijną oraz będą przygotowani do sporządzania planu pracy wychowawczo – opiekuńczej.

nasi kursanci zaznajomią się również z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia uczestników oraz obowiązków wychowawcy grupy.

Program kursu

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
4. Ruch i rekreacja
5. Turystyka i krajoznawstwo
6. Zajęcia kulturalno – oświatowe
7. Zajęcia praktyczno – techniczne
8. Prace społecznie użyteczne
9. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Liczba godzin

36 godzin zajęć dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Cena obowiązuje w przypadku grupy min 6 osób