Język migowy

SKU: OL_26788 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: Informacje:

Słuchacze kursu języka migowego zdobędą umiejętność rozumienia prostych wypowiedzi w tym języku oraz formułowania prostych wypowiedzi, co umożliwi podstawową komunikację z osobami niesłyszącymi.

Adresaci/wymagania wstępne kursu:

nauczyciele

pedagodzy

studenci, którzy w przyszłości chcą pracować z osobami głuchoniemymi

osoby dorosłe, które chcą nauczyć się języka migowego

pracownicy urzędów i różnych instytucji (Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Dz.U. z dnia 3 października 2011 r.)

instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych).

Cele kursu

poznanie sposobów komunikowania się osób głuchoniemych

poznanie znaków pojęciowych i technik ich używania zgodnych z zasadami Systemu Językowo – Migowego SJM i Polskiego Języka Migowego PJM

Program kursu

1. Problematyka uszkodzeń słuchu oraz tożsamość środowiskowa i kulturowa niesłyszących
2. Środki porozumiewania się osób niesłyszących
3. Daktylografia: polski alfabet palcowy, znaki pojęć liczbowych
4. Ideografia: praca i zatrudnienie, edukacja, zdrowie, dom i rodzina, urzędy i instytucje, kultura, sport, 

wypoczynek

Liczba godzin

60 godzin zajęć dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)