Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Słuchacze zapoznają się z problematyką zagrożeń, systemem bezpieczeństwa państwa, zarządzaniem kryzysowym, a także dydaktyką prowadzenia zajęć.

W ramach kształcenia realizowane jest szkolenie nadające kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych, którego treści programowe są zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Po zaliczeniu przedmiotu “Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy” oraz po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymują zaświadczenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  wychowawcy posiadający wykształcenie pedagogiczne (studia magisterskie lub SN), planujących uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu problematyki edukacji dla bezpieczeństwa

personel pionu administracji rządowej, a także przedstawiciele służb mundurowych, którzy nie posiadają przygotowania specjalistycznego z zakresu edukacji ukierunkowanej na problematykę bezpieczeństwa.

nabędziesz kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na poszczególnych etapach edukacyjnych

będziesz mógł podjąć pracę jako koordynator bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli

karta ewidencyjna oraz podanie (dostępne po zapisie)

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem

2 zdjęcia (35 x 45 mm)

3  semestry

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% przy dwóch wybranych kierunkach jednocześnie

Opłata rekrutacyjna 200 zł

Całość 3000 zł

Semestr 1000 zł

Raty po 500 zł