Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera

3870 

SKU: OL_7282 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Studia hybrydowe Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: zajęcia on-line: platforma ZOOM | zajęcia stacjonarne: S.P. Oświata Lingwista, ul. Hugo Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin Informacje: Cena nie zawiera opłaty rekrutacyjnej

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji filia w Stalowej Woli

W ramach wykładów i ćwiczeń uczestnicy studiów poznają formy i metody terapii sprzyjające optymalizacji funkcjonowania psychospołecznego dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju. Poznają także zasady opracowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, inaczej IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – wymogi MEN).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (180 h lub 120 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych kierunków pedagogicznych (pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych magisterskich) oraz psycholodzy i logopedzi;

osoby, które uzupełniają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela pedagoga specjalnego w przedszkolach i szkołach

Czego się nauczysz?

zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu spektrum autyzmu, diagnozy, terapii i edukacji

nauczysz się rozpoznawać dzieci ze spektrum autyzmu, pracy z nimi oraz współpracy z ich środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami.

Program studiów

1. Pedagogika specjalna
2. Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie
3. Podstawy psychologiczne i społeczne rehabilitacji niepełnosprawnych intelektualnie
4. Metody edukacyjno-terapeutyczne w rewalidacji
5. Niewerbalne techniki komunikacji
6. Wybrane teorie socjalizacji
7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
8. Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
9. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
10. Metodyka nauczania i wychowania niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

Praktyki

180 lub 120 godzin 

180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nieposiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej 
120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu. Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450)  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (dziennikustaw.gov.pl)

Czas trwania

3 semestry w rok, online

Termin rozpoczęcia

październik 2024

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% rabatu na tańszy kierunek – przy dwóch kierunkach studiowanych jednocześnie 

Opłaty i Faktury

Całość 3870 zł

Semestr 1290 zł

6 rat po 645 zł 

W przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów (bez względu na przyczyny powodujące takie decyzje) opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel.: 512 085 200

Opłata rekrutacyjna

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na Studia  jest zobowiązana do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200,00 zł

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

  • kwestionariusz
  • rodo;
  • suplement lub inny dokument poświadczający posiadanie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela;
  • suplement lub inny dokument poświadczający ukończenie kierunku związanego z pedagogiką specjalną (jeśli jest posiadany);
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Wpłat należy dokonywać: BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata.lingwista.studia@gmail.com

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista, ul. Hugo Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin