Edukacja włączająca i integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pedagogika specjalna

3990 

SKU: OL_26126 Kategorie: , , Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 3 Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty rekrutacyjnej

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku Białej filia w Stalowej Woli.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla specjalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwenci będą przygotowani do wspierania osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, do pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi, niedostosowanymi społecznie, a także z uczniami wybitnie zdolnymi, zgodnie z ich potencjałem rozwojowym i możliwościami edukacyjnymi.

W zależności od posiadanego wykształcenia absolwenci nabędą kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych (dot. osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich) lub we wszystkich typach szkół (dot. absolwentów studiów magisterskich).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (180 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki (oraz przygotowanie pedagogiczne)

Uczestnikami studiów mogą być osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (co najmniej I stopnia) oraz przygotowaniem pedagogicznym, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

Czego się nauczysz?

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów z zakresu racjonalnego wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym.

Program studiów

Praktyki

180 godzin 

Praktyki zawodowe odbywają się w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245), w szczególności w szkołach specjalnych i oddziałach specjalnych.

Czas trwania

3 semestry w rok, online

Termin rozpoczęcia

październik 2024

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% rabatu na tańszy kierunek – przy dwóch kierunkach studiowanych jednocześnie 

Opłaty i Faktury

Całość 3870 zł

Semestr 1290 zł

6 rat po 645 zł 

W przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów (bez względu na przyczyny powodujące takie decyzje) opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel: 512 085 

Opłata rekrutacyjna

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na Studia jest zobowiązana do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200,00 zł najpóźniej 7 dni po dokonaniu zapisu.

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

kwestionariusz osobowy

Rodo

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

dowód uiszczenia opłaty wpisowego

w przypadku zapisu na kierunek z zakresu pedagogiki specjalnej – potwierdzenie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela (jeśli dyplom ukończenia studiów tego nie potwierdza)

Wpłat należy dokonywać : BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata.lingwista.studia@gmail.com 

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista, ul. Hugo Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin