Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4110 

SKU: OL_7311 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty rekrutacyjnej

O studiach

Studia podyplomowe organizowane są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku Białej filia w Stalowej Woli

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. Jednocześnie studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach, m.in. ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki 180 h lub 120 h oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia (licencjat) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;

osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;

osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Czego się nauczysz?

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania, a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka;

nabędziesz kwalifikacje do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Program studiów

1. Pedagogika małego dziecka
2. Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia
3. Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii
4. Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
5. Podstawy pedagogiki specjalnej
6. Oligofrenopedagogika
7. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
8. Wybrane zagadnienia z psychiatrii niepełnosprawnością
9. Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci edukacyjnych różnych potrzebach edukacyjnych
10. Pielęgnacja i opieka dziecka
11. Podstawy terapii psychopedagogicznej
12. Elementy logopedii
13. Stymulacja psychoruchowa dziecka
14. Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka
15. Plastyka w stymulacji rozwoju dziecka
16. Literatura dziecięca, aktywne metody i formy pracy z dzieckiem
17. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
18. Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
19. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo
20. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi
21. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami umysłowymi
22. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi
23. Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia
24. Metodyka pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym
25. Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju
26. Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka

Praktyki

Czas trwania

3 semestry w rok, online

Termin rozpoczęcia

październik 2024

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% rabatu na tańszy kierunek – przy dwóch kierunkach studiowanych jednocześnie 

Opłaty i Faktury

Całość 4110 zł

Semestr 1370 zł

6 rat po 685 zł 

W przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów (bez względu na przyczyny powodujące takie decyzje) opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel.: 512 085 200

Opłata rekrutacyjna

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na Studia jest zobowiązana do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200,00 zł

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

  • karta ewidencyjna;
  • rodo;
  • suplement lub inny dokument poświadczający posiadanie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela;
  • suplement lub inny dokument poświadczający ukończenie kierunku związanego z pedagogiką specjalną (jeśli jest)
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Wpłat należy dokonywać: BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata.lingwista.studia@gmail.com

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista, ul. Hugo Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin