Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3870 

SKU: OL_7311 Kategorie: , Data szkolenia: październik 2022 Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

Studia podyplomowe organizowane są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół. Jednocześnie studia umożliwią nabycie umiejętności i zdobycie kompetencji do prowadzenia zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w placówkach, m.in. ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki 180 h lub 120 h oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby, które ukończyły co najmniej studia I stopnia (licencjat) w zakresie pedagogiki, pedagogiki specjalnej, fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogicznej, psychologii;

osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy;

osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne.

Czego się nauczysz?

zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania, a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka;

nabędziesz kwalifikacje do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Program studiów

1. Pedagogika małego dziecka
2. Psychologia rozwoju dziecka do 10 roku życia
3. Podstawy pediatrii z uwzględnieniem neonatologii
4. Diagnozowanie sytuacji i potrzeb dziecka
5. Podstawy pedagogiki specjalnej
6. Oligofrenopedagogika
7. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
8. Wybrane zagadnienia z psychiatrii niepełnosprawnością
9. Podstawy prawne kształcenia, rehabilitacji i zabezpieczenia społecznego dzieci edukacyjnych różnych potrzebach edukacyjnych
10. Pielęgnacja i opieka dziecka
11. Podstawy terapii psychopedagogicznej
12. Elementy logopedii
13. Stymulacja psychoruchowa dziecka
14. Muzyka w stymulacji rozwoju dziecka
15. Plastyka w stymulacji rozwoju dziecka
16. Literatura dziecięca, aktywne metody i formy pracy z dzieckiem
17. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
18. Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
19. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo
20. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami sensorycznymi
21. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami umysłowymi
22. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami somatycznymi i ruchowymi
23. Metodyka pracy z dziećmi do 10 roku życia
24. Metodyka pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym
25. Wsparcie rodziców dziecka na wczesnym etapie rozwoju
26. Media w procesie wspomagania rozwoju dziecka