Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

3870 

SKU: OL_37014 Kategorie: , Data szkolenia: październik 2022 Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty wpisowej

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą  Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Program studiów jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci studiów

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) z przygotowaniem pedagogicznym, chcące poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki specjalnej.

Za osobę mającą przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej uważa się osobę która:

a) ukończyła studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna lub:

b) ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego np. surdologopedagogika, logopedia, Terapia osób ze spektrum autyzmu, Terapia pedagogiczna itp.

Czego się nauczysz?

Uzyskasz kwalifikacje do zajmowania stanowiska terapeuty pedagogicznego zgodnie z § 22 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności umożliwiające udzielanie profesjonalnej pomocy dzieciom z trudnościami w nauce, z zespołem Aspergera lub autyzmem, z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z dysfunkcjami narządu ruchu i ze szczególnymi uzdolnieniami.

Program studiów

 1. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 2. Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej i psychopatologii
 3. Zaburzenia uczenia się i zachowania
 4. Wspomaganie rozwoju oraz wspieranie uzdolnień dziecka
 5. Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
 6. Organizacja procesu terapeutycznego
 7. Komunikacja i budowanie relacji w grupie
 8. Podstawy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o SPE
 9. Diagnoza i terapia dzieci z dysleksją, dysgrafią, dysortografią
 10. Diagnoza i terapia uczniów z dyskalkulią
 11. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – Metody pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego i trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.
 12. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 13. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 14. Praca terapeutyczna z dziećmi i rodzicami dzieci ujawniających zaburzenia rozwojowe i zachowania, poradnictwo i konsultacje
 15. Wybrane elementy z metodyki nauczania początkowego
 16. Nowoczesne metody terapii pedagogicznej
 17. Warsztat terapeuty pedagogicznego
 18. Techniki relaksacyjne
 19. Techniki socjoterapeutyczne
 20. Diagnoza i terapia uczniów z ADHD i zaburzenia zachowania
 21. Wybrane elementy metodyki nauczania języka polskiego – trudności w uczeniu się
 22. Wybrane elementy metodyki nauczania matematyki – trudności w uczeniu się
 23. Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu kreacji plastycznej
 24. Warsztaty arteterapeutyczne z zakresu dramaterapii
 25. Warsztaty arteterapeutyczne z zastosow