Praca z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

159 

Data szkolenia:
Szkolenie online

Opis

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, pracowników i wychowawców pracujących w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych różnego typu.

Cele

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły pondpodstawowej.

Program

  1. Specjalne potrzeby edukacyjne – jak pracować z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej.
  2. Praca z uczniem z zaburzeniami rozwojowymi, deficytami rozwojowymi.
  3. Praca z uczniem wybitnie zdolnym,
  4. Praca z uczniem z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,
  5. Praca z uczniem z zaburzeniami ruchowymi,
  6. Praca z uczniem z Zespołem Aspergera.

Prowadzący

dr Grzegorz Chęciński- dr nauk rolniczych o specjalności ekologia, mgr ogrodnictwa. Posiada również wykształcenie z zakresu pedagogiki specjalnej oraz rewalidacji i edukacji osób z autyzmem. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera w jednej z lubelskich szkół specjalnych. Ukończył kursy i szkolenia z zakresu terapii ręki, alternatywnych metod komunikacji oraz hortiterapii (ogrodolecznictwa). W swojej codziennej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stosuje elementy ogrodnictwa oraz hortiterapii.

Liczba godzin

4 godziny dydaktyczne (17:00-20:00)

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA 

Formularz zgłoszeniowy

KWESTIONARIUSZ KURSY ONLINE

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł. 

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).