Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

3960 

SKU: OL_6996 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 3 semestry w rok Miejsce szkolenia: platforma ZOOM Informacje: Cena nie zawiera opłaty rekrutacyjnej

O studiach

Studia podyplomowe organizowane są przez S.P. Oświata-Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji filia w Stalowej Woli.

Program studiów podyplomowych obejmuje zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego i przygotowuje słuchaczy do przystąpienia do wybranego egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zdanie tego egzaminu leży po stronie słuchacza, nie jest organizowane przez Uczelnię i nie ma wpływu na ukończenie studiów.

Preferowany poziom znajomości języka angielskiego kandydata na studia – co najmniej B1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (90 h) oraz zdanie egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

osoby pragnące zdobyć kwalifikacje w zakresie nauczania języka angielskiego zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06 sierpnia 2017 roku (Dziennik Ustaw 2017, poz. 1575)  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, jak również Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2019  roku (Dziennik Ustaw 2019, poz. 465) zmieniające w/w rozporządzenie,

osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich i licencjackich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

czynni zawodowo nauczyciele oraz inne osoby zainteresowane zdobyciem dydaktycznych kwalifikacji do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Czego się nauczysz?

nabędziesz umiejętności nauczania języka angielskiego w przedszkolu i na I etapie edukacji, znajomość języka na poziomie B2 – przygotowującą Cię do egzaminu z języka angielskiego First Certificate English (wymaganego przepisami MEN do nauczania tego języka). Nie jest możliwe przeprowadzenie tego egzaminu w S.P. Oświata Lingwista.

zdobędziesz wiedzę z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego, wiedzę o historii i kulturze krajów anglojęzycznych oraz poznasz techniki nauczania języka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i na pierwszym etapie edukacji.

Program studiów

 1. Wstęp do nauki o języku
 2. Wiedza o kulturze krajów anglojęzycznych z elementami historii, geografii i życia społecznego
 3. Wybrane zagadnienia pedagogiki i psychologii rozwojowej dziecka
 4. Dydaktyka szczegółowa nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 5. Warsztaty metodyczne (muzyka, gry i zabawy w kształceniu językowym dzieci)
 6. Czytanie i słuchanie
 7. Gramatyka praktyczna
 8. Fonetyka
 9. Konwersacje
 10. Wybrane zagadnienia z anglojęzycznej literatury dziecięcej
 11. Nowoczesne technologie w nauczaniu języka angielskiego
 12. Emisja i higiena głosu 
 13. Prawo oświatowe 

Praktyki

90 godzin 

Czas trwania

3 semestry w rok, online

Termin rozpoczęcia

październik 2024

Dofinansowanie

Rabaty

5% dla osób, które już u nas studiowały

10% rabatu na tańszy kierunek – przy dwóch kierunkach studiowanych jednocześnie 

Opłaty i Faktury

Całość 3960 zł

Semestr 1320 zł

6 rat po 660 zł 

W przypadku niepodjęcia studiów, rezygnacji ze studiów lub skreślenia z listy studentów (bez względu na przyczyny powodujące takie decyzje) opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi

Osoby zainteresowane otrzymaniem Faktury proszone są o kontakt mailowy oswiata.lingwista.studia@gmail.com lub pod numerem tel.: 512 085 200

Opłata rekrutacyjna

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na Studia jest zobowiązana do wpłacenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200,00 zł najpóźniej 7 dni po dokonaniu zapisu.

Rekrutacja

SKOMPLETUJ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 

kwestionariusz osobowy

Rodo

kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych 

dowód uiszczenia opłaty wpisowego

w przypadku zapisu na kierunek z zakresu pedagogiki specjalnej – potwierdzenie przygotowania pedagogicznego do zawodu nauczyciela (jeśli dyplom ukończenia studiów tego nie potwierdza)

Wpłat należy dokonywać: BNP Paribas 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i kierunek studiów

PRZEŚLIJ ZESKANOWANE DOKUMENTY E-MAILEM NA ADRES:

oswiata.lingwista.studia@gmail.com

PRZEŚLIJ ORYGINAŁY DOKUMENTÓW NA ADRES:

S.P. Oświata Lingwista, ul. Hugo Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin