Kierownik wypoczynku

330 

SKU: OL_26823 Kategorie: , Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie lub online Ilość semestrów: 10 godzin dydaktycznych Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin Informacje:

Kurs kierowników wypoczynku nadający uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku jest prowadzony zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Nasza placówka posiada akredytację Lubelskiego Kuratora Oświaty (decyzja nr 15/2022).  Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje zaświadczenie upoważniające do pracy w trakcie wypoczynków organizowanych dla dzieci i młodzieży (zaświadczenie wydane jest na podstawie art. 92r ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.)).

 

Adresaci/wymagania wstępne kursu:

Osoby pełniące funkcje kierowników wypoczynku spełniają następujące warunki:

nie były karane (art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

ukończyły 18 lat

posiadają wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie)

posiadają co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej uzyskane w ciągu ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza)

Cele kursu

Celem jest uzyskanie uprawnienia do pracy jako kierownik na koloniach, obozach koloniach oraz wszelkiego rodzaju wyjazdach dzieci i młodzieży. Zapraszamy osoby posiadające wykształcenie posiada co najmniej średnie i co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno – wychowawczej lub opiekuńczo – wychowawczej uzyskane w ciągu ostatnich 15 lat.

Program kursu

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
2. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
3. Organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno-obsługowym
4. Elementy zarządzania kryzysowego
5. Prowadzenie dokumentacji wypoczynku

Liczba godzin

10 godzin dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.