BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

220 

SKU: OL_29502 Kategoria: Rodzaj szkolenia: Stacjonarnie Ilość semestrów: Miejsce szkolenia: ul. H. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin Informacje:

Celem kursu jest przede wszystkim aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności. Szkolenia te mają także na celu zapoznać pracowników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w dziedzinie bhp

Pracownicy na stanowiskach robotniczych mają obowiązek odbyć szkolenie okresowe w dziedzinie bhp w okresie do 12 miesięcy od daty zatrudnienia.

Kolejne szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych przeprowadzane są nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

Przy pracach szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla zdrowia, szkolenia okresowe na stanowiskach robotniczych powinny się odbywać nie rzadziej niż raz na rok

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 ze zmianami

Cele kursu

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności, w szczególności z zakresu:

a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywana pracą,

b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metodami ochrony przed tymi zagrożeniami,

c) postępowaniem w razie wypadków i w sytuacjach zagrożenia.

Program kursu

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą
  2. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy, oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia ich oddziaływania na pracowników
  3. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
  4. Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy,

Liczba godzin

8 godzin dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu)

Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera

Szczegóły: email: oswiata@lingwista.lublin.pl lub tel. 512 085 200.

Cena obowiązuje w przypadku grupy min 6 osób

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r.