Trening umiejętności społecznych pozwala uzyskać wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z pracą z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi, którzy posiadają dysfunkcję w sferze społecznej.

Adresaci

Online

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych

350 zł
  • 18-19 października 2021

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wykładowcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, oligofrenopedagodzy, psycholodzy, trenerzy, pracownicy służby zdrowia, osoby pracujące z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, studenci kierunków: psychologia i pedagogika, specjaliści ds. autyzmu, nauczyciele wspierający ucznia ze spektrum autyzmu, terapeuci zajęciowi, rodzice uczniów.

Cele kursu

Szkolenie przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami z zespołem Aspergera, autyzmem wysokofunkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem. Szkolenie to pozwoli zdobyć umiejętności, które pomogą uczniom czy podopiecznym w rozpoznawaniu treści przeżywanych emocji, w przeżyciu i nauczeniu się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego, pomogą też poprawić koncentrację uwagi, pohamować spontaniczne reakcje, pozwolą na przeżycie pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej i poprawią ich samoocenę

Program kursu

1. Podstawowe założenia teorii społecznego uczenia i stosowanej analizy zachowania.
2. Pojęcie kompetencji i umiejętności społecznych.
3. Charakterystyka funkcjonowania dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – grupy docelowej treningów TUS.
4. Omówienie modelowej struktury TUS – podział na etapy z omówieniem na konkretnych przykładach.
5. Praca nad zachowaniami trudnymi.

Prowadzący

Beata Koczur- magister pedagogiki specjalnej ze specjalnością oligofrenopedagogika. Od 30 lat z pasją pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej w Lublinie Pracuje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie autyzmu, historii i wiedzy o społeczeństwie, prowadziła diagnozy nozologiczne i funkcjonalne dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, pracowała jako terapeuta dzieci i młodzieży w Krajowym Towarzystwie Autyzmu w Lublinie . Obecnie współpracuje z firmami prowadzącymi szkolenia dla nauczycieli: WSNS w Lublinie, WSEI, WODN Kursor, Fundacja ASDreamer i inne. Prowadzi szkolenia nauczycieli w zakresie :- diagnozy zaburzeń ASD- wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju- zaburzeń teorii umysłu- treningu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z ASD- edukacji uczniów z autyzmem ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania metod, form i środków dla tej grupy uczniów

LUB

mgr Dorota Mączka– Prowadzi Centrum Edukacyjno- Terapeutyczne Art-Presti w Lublinie. Fascynuje ją praca z ludźmi w każdym wieku oraz odkrywanie ich potencjału i talentów. Organizuje szkolenia doskonalące kompetencje zawodowe, menadżerskie, osobiste i społeczne: nauczycieli, pracowników branży medycznej, pomocy społecznej oraz administracji samorządowej. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach

Liczba godzin

18.10.2021 – godz. 16:00
19.10.2021 – godz. 16:00

10 godzin dydaktycznych 

Zapis

  1. Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości kwoty w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia
  2. Możliwość organizacji kursu w siedzibie Zamawiającego. Do całkowitego kosztu należy doliczyć koszt podróży trenera, więcej informacji pod adresem RADA PEDAGOGICZNA

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł

Dofinansowanie

więcej informacji

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy PL 87 1750 0012 0000 0000 3328 1177 z dopiskiem (imię i nazwisko, nazwa kursu).