Tyflopedagogika

SKU: OL_34132 Kategorie: , Data szkolenia: Rodzaj szkolenia: Studia online Ilość semestrów: 3 semestry w rok

O studiach

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji w Bielsku Białej filia w Stalowej Woli.

Studia podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki przeznaczone są dla nauczycieli i wychowawców, którzy chcą uzyskać dodatkowe specjalistyczne kwalifikacje i kompetencje zawodowe do pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością narządu wzroku

Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450).

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną  w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego oraz środowisku rodzinnym.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki 180 h lub 120 h oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych online jest identyczne, jak po ukończeniu studiów stacjonarnych (świadectwo niczym się nie różni i jest tak samo ważne).

Adresaci

Osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich) z przygotowaniem pedagogicznym, chcący poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie pedagogiki specjalnej.

Za osobę mającą przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej uważa się osobę która:

a) ukończyła studia licencjackie, magisterskie lub jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna lub:

b) ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne przygotowujące do zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego np. surdologopedagogika, logopedia, Terapia osób ze spektrum autyzmu, Terapia pedagogiczna itp.

Czego się nauczysz?

zdobędziesz wiedzę niezbędną przy pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnością narządu wzroku.

Program studiów

I MODUŁ: DYDAKTYKA SPECJALNA 

Koncepcje i systemy dydaktyczne kształcenia specjalnego
Dydaktyka specjalna – projektowanie zajęć edukacyjnych

II MODUŁ: DIAGNOSTYKA W PEDAGOGICE SPECJALNEJ 

Badania diagnostyczne i eksperymentalne w pedagogice specjalnej

III MODUŁ: PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE 

Medyczne podstawy  edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
Wprowadzenie do tyflopsychologii i tyflopedagogiki
Specyfika edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową oraz metody wspomagania i terapii
Diagnostyka tyflopedagogiczna – procedury badań diagnostycznych i eksperymentalnych
Wczesna interwencja oraz wspomaganie rozwoju i edukacji dziecka z niepełnosprawnością wzrokową
Wybrane metody komunikacji  z osobami niewidomymi  i głuchoniewidomymi
Rodziny z dzieckiem oraz osobą dorosłą z niepełnosprawnością wzrokową

IV MODUŁ: PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNO-METODYCZNE 

Metodyka nauczania uczniów  z niepełnosprawnością wzrokową  i sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową w edukacji wczesnoszkolnej
Wybrane metody i programy rehabilitacji widzenia
Techniki przemieszczania się w przestrzeni – zasady orientacji przestrzennej
Metodyka nauczania alfabetu Braille’a i zasady pisania na maszynie brajlowskiej.
Zasady, formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej

Praktyki

180 lub 120 godzin 

180 h praktyki dotyczy osób, które posiadają kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, ale nie posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej 

120 godzin dotyczy osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej np. oligofrenopedagogiki i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej np. autyzmu. Praktyka zawodowa zgodna z Rozporządzeniem MNiSW w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 25 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019 poz. 1450)  


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 grudnia 2020 r. praktyki zawodowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela w roku akademickim 2020/2021 mogą być również realizowane