Rozdział I

& 1

Nazwa i rodzaj placówki

1.Nazwa niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli brzmi: Centrum Kształcenia Kadr Oświatowych „OŚWIATA-LINGWISTA”, zwane dalej Placówką.

2.Placówka ma swoją siedzibę w Lublinie, pod adresem: 20-022 Lublin, ul. Krucza 4/3.

3.Placówka działa na podstawie:

1)Ustawy o systemie oświaty z dnia7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późń. zm.).
2)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2009 r. Nr 200, poz. 1530).
3)Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2012 r. Nr 200, poz. 1196).
4)Niniejszego statutu.

4.Terenem działania Placówki jest obszar Polski.

& 2

1.Organem prowadzącym Placówkę jest Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA-LINGWISTA”.

2.Siedziba organu prowadzącego: 20 –022 Lublin, ul. Krucza 4/3, tel/fax (081) 532 74 25, e-mail:oswiata@lingwista.lublin.pl

3.Założyciel placówki w pełni odpowiada za jej działalność, zapewnia jej utrzymanie, odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych.

4.Placówkę prowadzi, przekształca i likwiduje organ prowadzący.

5.Decyzję dotyczącą likwidacji lub przekształcenia Placówki podejmuje organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawiadamiając o tym fakcie Samorząd Województwa Lubelskiego.

6.Nadzór pedagogiczny nad Placówką sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

Rozdział II

Cele i zadania placówki

& 3

1.Celem Placówki jest doskonalenie zawodowe nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświatą w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych w zreformowanym systemie oświaty.

2.Placówka realizuje zadania w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli w ramach różnych form kształcenia: kursy, szkolenia, seminaria, doradztwo indywidualne oraz inne formy edukacji stacjonarnej i niestacjonarnej (studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne).

& 4

1.Do podstawowych zadań placówki należy:

1)Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli, kadry kierowniczej publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek oraz pracowników samorządów związanych z oświatą.

2)Współpraca zorganamisprawującyminadzórpedagogicznyw opracowywaniu diagnoz stanu kwalifikacji nauczycieli oraz określaniu potrzeb w zakresie ich dokształcania i doskonalenia.

3)Upowszechnianie wiedzy pedagogicznej we współpracy ze środkami społecznego przekazu.

4)Planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli.

5)Organizowanie różnorodnych form współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i placówkami, w tym szkołami wyższymi posiadającymi odpowiednie do danego typu kształcenia uprawnienia.

6)Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami.

2.Placówka ma dodatkowo możliwość:

1)Prowadzenia kursów kwalifikacyjnych, nadających nauczycielom kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, także we współpracy ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli.

2)Przygotowania nauczycieliorazkadrykierowniczejpublicznychi niepublicznych szkół i placówek do wdrażania reformy systemu oświaty.

3)Współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oraz szkołami wyższymi i innymi instytucjami w zakresie opracowywania materiałów dotyczących wewnątrzszkolnego oceniania osiągnięć uczniów.

4)Wspierania dokształcania i doskonalenia nauczycieli szkół polonijnych oraz szkół polskich działających poza granicami kraju.

5)Tworzenia i realizacji programów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży.

Rozdział III

Organizacja placówki

& 5

1.Dyrektor CKKO „OŚWIATA-LINGWISTA” przygotowuje plan pracy Placówki na dany rok szkolny i przedkłada organowi prowadzącemu do dnia 31 lipca.

2.Dyrektor Placówki CKKO „OŚWIATA-LINGWISTA” przedkłada organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny sprawozdanie
z realizacji planu pracy za dany rok szkolny w terminie do 30 września następnego roku szkolnego.

Rozdział IV

Organy placówki i ich zakres działania 

& 6

1.Działalnością Placówki kieruje Dyrektor.

2.Dyrektorem może być osoba, której kwalifikacje gwarantują właściwy poziom zarządzania Placówką.

3.Do obowiązków Dyrektora należy między innymi:

1)kierowanie działalnością Placówki,

2)zatrudnianie i zwalnianie pracowników merytorycznych i technicznych,

3)nadzór nad merytoryczną i organizacyjną pracą Placówki,

4)reprezentowanie Placówki na zewnątrz,

5)gospodarowanie środkami finansowymi Placówki,

6)zatwierdzanie planów i programów szkoleń realizowanych przez Placówkę.

& 7

1.Do zadań merytorycznych i administracyjno-technicznych zatrudnia się pracowników na podstawie umowy o pracę i przyjmuje się inne osoby wykonujące pracę na rzecz Placówki na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

2.W placówce zatrudnia się osoby, których kwalifikacje i doświadczenie zawodowe gwarantują należyty poziom doskonalenia i efektywną realizację zadań Placówki.

3.Do zadań pracownika merytorycznego należy między innymi:

1)opracowywanie programów autorskich,

2)organizowanie szkoleń

3)podejmowanie działań ewaluacyjnych,

4)własne doskonalenie zawodowe.

& 8

1.Do kompetencji organu prowadzącego należy między innymi:

1)uchwalanie założeń programowych Placówki,

2)powoływanie i odwoływanie Dyrektora Placówki,

3)uchwalanie regulaminów Placówki,

4)zatwierdzanie zasad wynagradzania Dyrektora, pracownikowi współpracowników Placówki,

5)podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie.

& 9

1.Uczestnik kursu kwalifikacyjnego po jego ukończeniu otrzymuje świadectwo, według wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r.

2.Nauczyciele uczestniczący w innych formach doskonalenia otrzymują zaświadczenia, których wzór określi Dyrektor Placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.Rejestr wydanych zaświadczeń i świadectw prowadzi Dyrektor Placówki.

Rozdział V

Zasady finansowania placówki

& 10

1.Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację swojej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Organ prowadzący zapewnia środki finansowe na utrzymanie Placówki.

3.Dochody Placówki stanowią indywidualne wpłaty uczestników szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.

4.Dokumentacja finansowa Placówki prowadzona jest przez Dyrektora Placówki w ramach obowiązujących przepisów.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

& 11

1.Niniejszy Statut nadaje Placówce organ prowadzący.

2.W razie potrzeby, na wniosek Dyrektora Placówki, organ prowadzący może dokonać zmian w Statucie w postaci aneksu.

3.O zmianach w Statucie organ prowadzący zobowiązany jest powiadomić Samorząd Województwa Lubelskiego.

4.Placówka ma prawo używania pieczęci podłużnej zawierającej jej nazwę i adres: Centrum Kształcenia Kadr Oświatowych„OŚWIATA-LINGWISTA” 20-022 Lublin, ul. Krucza 4/3, tel./fax 53-274-25 NIP 712-19-36-951.

Lublin, dnia 09.01.2020 r.