ONLINE

Kadra inżynieryjno-techniczna

139 zł

Podczas kursu uczestnicy zaktualizują i uzupełnią wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, rozpoznawania i zapobiegania zagrożeń, środków ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa innych wraz ze sposobami postępowania w przypadkach awaryjnych

Program kursu

  1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne
  4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej
  5. Ćwiczenia dotyczące uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
  6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku)

Liczba godzin

16 godzin dydaktycznych

Zapis

Zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty całości w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Organizacja

Szkolenie online odbędzie się na platformie Clickmeeting. W dniu szkolenia otrzymacie Państwo od Nas link do szkolenia na adres mailowy podany w zgłoszeniu

Zaświadczenie

Wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019 r. Skan zaświadczenia wysyłamy drogą mailową. 

Na Państwa życzenie wyślemy zaświadczenie w formie papierowej na adres domowy lub placówki kierującej za dodatkową opłatą 10 zł