Kurs spawania skierowany jest do osób które chcą zdobyć umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu spawacza.

Spawanie to proces łączenia metali polegający na nadtopieniu brzegów łączonych elementów oraz topieniu spoiwa, wymieszaniu powstałego stopiwa i doprowadzeniu do powtórnej krystalizacji (zakrzepnięcia) roztopionych miejsc. Jeżeli źródłem ciepła użytego do roztopienia brzegów będzie energia spalającego się gazu palnego, to będziemy mieli do czynienia ze spawaniem gazowym. Jeżeli energia łuku elektrycznego będzie to odpowiednia odmiana spawania elektrycznego (łukowego). Spawanie odbywa się zazwyczaj z dodawaniem spoiwa lub może być realizowane bez dodawania spoiwa. Spawanie jest obecnie jednym z najbardziej rozpowszechnionych sposobów łączenia (spajania) metali.