Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy został przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019. Jest to egzamin obowiązkowy, do którego przystępują uczniowie po klasie 8. 

Podstawy prawne

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty została opracowana zgodnie z:

1. ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), zwaną dalej „ustawą”

2. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. z 2017 r. poz. 1512, ze zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem”

3. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 939, ze zm.)

4. informatorami o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019, opublikowanymi na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

5. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o dostosowaniach”

 6. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (aktualizacja z 20 sierpnia br.), zwanym dalej „komunikatem o harmonogramie”

 7. komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2020 roku, opublikowanym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanym dalej „komunikatem o przyborach”

8. wykazem olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2019/2020 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (aktualizacja z 5 kwietnia 2019 r.), zwanym dalej „wykazem olimpiad”

9. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373).

Informacje ogólne

1. Egzamin jest obowiązkowy.

2. Każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić aby ukończyć szkołę.

3. Termin główny egzaminu- druga połowa kwietnia, termin dodatkowy- pierwsza połowa czerwca.

4. Termin dodatkowy jest dla uczniów, którzy:

z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym

przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów. 

zdający przystępuje w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem

5. Egzamin ósmoklasisty z każdego przedmiotu jest przeprowadzany innego dnia. W latach 2019-2021egzamin z języka obcego nowożytnego odbywa się w trzecim dniu.

6. Do czasu trwania egzaminu ósmoklasisty z każdego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

7. Egzamin trwa 90 minut i składa się z 45-55 zadań ujętych w 12-15 wiązek.

8. Egzamin ma formę pisemną.

9. Egzaminu nie można nie zdać, ponieważ nie ma określonej liczby minimalnego wyniku, który miałby uzyskać uczeń.

10. Wynik egzaminu będzie brany pod uwagę w przypadku rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, gdy liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej szkole.

11. Europejski system opisu kształcenia językowego na lata 2019-2021 określa poziom egzaminu na A2/A2+ natomiast w latach kolejnych będzie to poziom A2 (+B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi) 

12. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem

13. Na egzaminie nie można korzystać ze słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

14. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

15. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

16. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

17. Egzamin z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany
z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego i włoskiego.

18. Do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

19. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego wykorzystuje się również płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu (nie dotyczy egzaminu dla uczniów słabosłyszących i niesłyszących). Na płycie znajdują się dwukrotnie nagrane teksty, polecenia i przerwy na wykonanie zadań. Na każdą salę egzaminacyjną przewidziana jest jedna płyta. Każda szkoła otrzymuje również płytę/płyty rezerwowe (w liczbie zależnej od liczby zdających przystępujących do egzaminu w danej szkole).

Uwagi dodatkowe dla zdających korzystających z dostosowań (tekst pochodzi ze strony CKE)

1. Uczniowie, którzy korzystają z arkuszy egzaminacyjnych w dostosowanej formie, pracują w terminie głównym i w terminie dodatkowym egzaminu ósmoklasisty z arkuszem egzaminacyjnym, zawierającym zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi.

2. Uczniowie, o których mowa w pkt 5.1.1., nie kodują zeszytów zadań egzaminacyjnych oraz kart odpowiedzi. Czynności te wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

3. Członkowie zespołu nadzorującego egzamin ósmoklasisty dla uczniów uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu przed przystąpieniem do pracy zapoznają się z warunkami i formami przeprowadzania egzaminu dla tych uczniów i nadzorują go zgodnie z ustaleniami, a w szczególności: a. przestrzegają dostosowanego czasu trwania egzaminu b. w oddzielnej sali nauczyciel – wyznaczony przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – wspomaga ucznia w czytaniu i/lub pisaniu (odręcznym lub przy pomocy komputera), w przypadku uczniów, dla których rada pedagogiczna wskazała taki sposób dostosowania c. w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przystępujących do egzaminu z języka polskiego w oddzielnej sali, wyznaczony członek zespołu nadzorującego, przed przystąpieniem ucznia lub uczniów do pracy, odczytuje (z rezerwowego arkusza) jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań z języka polskiego (możliwe tylko wtedy, gdy głęboka dysleksja znacznie utrudnia samodzielne czytanie i zrozumienie dłuższego tekstu lub wtedy, kiedy poważne trudności w samodzielnym czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu zostały wskazane w opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej). Informacja o tym, czy arkusz egzaminacyjny zawiera teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, będzie zamieszczona na stronie tytułowej arkusza. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem z języka polskiego zapisuje się po skończeniu tej czynności.

Instrukcja przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla zdających korzystających z komputera podczas egzaminu (tekst pochodzi ze strony CKE)

1. Prawo do korzystania z komputera, aby zapisywać odpowiedzi, ma zdający, jeśli jest niepełnosprawny ruchowo i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania oraz jeśli jest wdrożony do pracy z komputerem na zajęciach lub jeśli takie zalecenie jest zawarte w opinii wydanej przez poradnię.

2. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zdający musi mieć do swojej wyłącznej dyspozycji autonomiczny (lub pracujący jako autonomiczny) komputer połączony z drukarką oraz papier do drukarki (w przypadku dwóch lub więcej zdających korzystających z odrębnych komputerów w jednej sali możliwe jest podłączenie tych komputerów do jednej drukarki). Komputer musi posiadać oprogramowanie umożliwiające zdającemu pisanie tekstu w języku polskim lub w języku mniejszości narodowej/etnicznej, lub w języku regionalnym oraz równań i odpowiednich symboli matematycznych (np. edytor równań w programie Word). Uczeń przystępujący do egzaminu z języka obcego nowożytnego powinien pracować na komputerze z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym układ klawiatury dla danego języka.

3. Zdający niewidomy lub słabowidzący może korzystać ze specjalistycznego oprogramowania i urządzeń dostosowanych do jego dysfunkcji. 

4. Osoba przygotowująca komputer dla zdającego powinna: a. wyłączyć: dostęp do Internetu, automatyczne sprawdzanie poprawności pisowni i gramatyki oraz słowniki językowe znajdujące się w oprogramowaniu tego komputera b. zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii sprzętu. Przyjęte rozwiązania zależą od wyposażenia szkoły/pracowni komputerowej (np. drugi komputer, wymienny dysk, nagrywarka płyt CD).

5. Arkusz egzaminacyjny powinien zostać zakodowany zgodnie z wymogami: naklejką przygotowaną przez OKE, kodem ucznia, numerem PESEL. Na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację „Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym” lub „Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym”.

6. Po zakończeniu pracy z każdym arkuszem zdający przekazuje zespołowi nadzorującemu swoje odpowiedzi w formie wydruku razem z arkuszem egzaminacyjnym. Uwaga: wydruk powinien mieć standardowy wymiar marginesów (2,5 cm z każdej strony), a każda jego strona powinna być ponumerowana.

7. Na górze każdej kartki wydruku z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL, można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE. Na dole kartki wydruku należy zapisać numer stron wraz z liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 4”. Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu, na wydruku) nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły).

8. Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem w zeszycie zadań egzaminacyjnych. W przypadku zadań zamkniętych, w tym w arkuszach z języków obcych nowożytnych, wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1. A, 2. B itd. lub 1.1. A, 1.2. B itd.

9. Jeśli w przypadku zadań z matematyki konieczne będzie wykonanie rysunków, zdający lub wspomagający go nauczyciel musi je wykonać ręcznie w odpowiednim miejscu w otrzymanym arkuszu, a nie techniką komputerową w tworzonym przez siebie pliku. W pliku komputerowym należy zapisać numer zadania z adnotacją „odpowiedź w arkuszu”.

10. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i wydrukowaniu odpowiedzi utworzone przez zdającego pliki muszą zostać usunięte z twardego dysku komputera, w tym z kosza, oraz innych nośników danych. Podstawą oceny pracy zdającego jest wydruk komputerowy przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz – w przypadku wskazania – zapisy w arkuszu egzaminacyjnym.

11. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym zespół nadzorujący umieszcza prawidłowo zakodowany arkusz egzaminacyjny zdającego wraz z prawidłowo zakodowanymi i opisanymi wydrukami w jednej kopercie, opisanej zgodnie z instrukcją OKE, z adnotacją „praca pisana na komputerze” i oddaje wraz z protokołem przebiegu egzaminu ósmoklasisty w danej sali przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Instrukcja przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla zdających korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego (tekst pochodzi ze strony CKE)

1. Zdający może korzystać z pomocy nauczyciela wspomagającego
w czytaniu i/lub pisaniu, jeśli rada pedagogiczna wskazała taki sposób dostosowania na podstawie odpowiednich dokumentów.

2. Zdający i nauczyciel wspomagający powinni być wdrożeni do takiej formy współpracy i sprawnie się porozumiewać. Jeśli dysfunkcja zdającego jest sprzężona z wadą wymowy, konieczne jest, aby do wspomagania w pisaniu został wyznaczony nauczyciel, członek zespołu nadzorującego, który dokładnie rozumie wypowiedź zdającego.

3. Egzamin ósmoklasisty dla osoby korzystającej z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i/lub pisaniu musi odbywać się
w oddzielnej sali. 

4. Arkusze egzaminacyjne otrzymują zdający i nauczyciel wspomagający. Arkusz dla nauczyciela wspomagającego musi być zamówiony zgodnie z zasadami określonymi w pkt 3.4.18. Nie wykonuje się kserokopii arkuszy.

5. Sytuacje szczególne w trakcie egzaminu ósmoklasisty 31 5. Przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym nauczyciel wspomagający zapoznaje zdającego z instrukcją na 1. i 2. stronie arkusza. Nauczyciel wspomagający oraz zdający wspólnie ustalają zasady komunikowania się i pracy. Po otworzeniu arkuszy nauczyciel wspomagający sprawdza, czy ma tę samą wersję arkusza, co uczeń. Jeżeli nauczyciel wspomagający ma inną wersję arkusza, zgłasza ten fakt przewodniczącemu zespołu nadzorującego, który powiadamia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. PZE może podjąć decyzję o wykorzystaniu arkusza rezerwowego. Jeżeli wersja arkusza rezerwowego nie odpowiada wersji arkusza zdającego, PZE kontaktuje się z OKE, aby ustalić sposób postępowania.

6. Nauczyciel wspomagający nie może udzielać zdającemu wyjaśnień dotyczących zadań, w tym tekstów. W przypadku zdających z afazją nauczyciel wspomagający może udzielać dodatkowych wyjaśnień dotyczących poleceń do zadań oraz instrukcji dla zdającego.

7. Arkusze zdającego i nauczyciela wspomagającego należy w ten sam sposób zakodować i odpowiednio opisać na pierwszej stronie: „arkusz zdającego” i „arkusz nauczyciela wspomagającego”. Jeżeli odpowiedzi zdającego są zapisywane na kartkach dołączonych do czarnodruku, na górze każdej kartki z odpowiedziami należy napisać odręcznie dane zdającego, tzn. kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL (można również przykleić naklejkę przygotowaną przez OKE). Na dole każdej kartki należy zapisać numer strony wraz z liczbą ogólną stron, np. „str. 2 z 4”. Na żadnych materiałach egzaminacyjnych (na arkuszu, na kartkach) nie można zamieszczać danych pozwalających na bezpośrednie zidentyfikowanie ucznia (nazwiska lub imienia ucznia) lub szkoły (nazwy lub adresu szkoły, pieczęci szkoły), ani dołączać do nich opinii, orzeczeń i zaświadczeń. W przypadku wspomagania w pisaniu podstawą oceny pracy zdającego jest arkusz nauczyciela wspomagającego przekazany do okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz – jeśli zdający część rozwiązań zadań zapisywał samodzielnie – zapisy w arkuszu egzaminacyjnym zdającego.

8. Osoba wspomagająca wykonuje za zdającego wszystkie czynności związane z kodowaniem arkusza egzaminacyjnego.

9. W przypadku uczniów: (A) niepełnosprawnych ruchowo albo
z czasową niesprawnością rąk, (B) przewlekle chorych, chorych albo niesprawnych czasowo, (C) z afazją, (D) z zaburzeniami komunikacji językowej, (E) niewidomych, (F) słabowidzących, korzystających
z arkusza zapisanego czcionką Arial 24 pkt oraz (G) z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w czytaniu i pisaniu, nauczyciel ten odczytuje cały arkusz lub czyta go sukcesywnie i czeka na sygnał zdającego, że jest on gotowy do dyktowania odpowiedzi. Zdający sam decyduje, w jakiej kolejności wykonuje zadania.

10. W przypadku uczniów niewidomych, uczniów słabowidzących oraz uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (grupy E–G w pkt 5.3.9.), odczytywanie tekstu arkusza jest wliczone w czas przeznaczony na pracę z arkuszem, który jest wydrukowany na stronie tytułowej arkusza. W przypadku pozostałych grup zdających (A–D) czas pracy
z arkuszem może być odpowiednio wydłużony zgodnie z komunikatem
o dostosowaniach.

11. Zdający podaje słownie treść odpowiedzi, którą wybrał w zadaniach zamkniętych, a nauczyciel wspomagający zaznacza ją w odpowiednim miejscu na karcie odpowiedzi (dołączonej do swojego arkusza) albo
– w przypadku uczniów niewidomych – zapisuje ją na kartkach dołączonych do czarnodruku.

12. Jeśli w rozwiązaniu jest konieczne wykonanie rysunków, nauczyciel wspomagający wykonuje każdy rysunek zgodnie z przekazywanym przez zdającego opisem kolejnych czynności.

13. Jeśli uczeń samodzielnie zapisze odpowiedzi do niektórych zadań, np. wykona rysunki, w nagłówku pierwszej strony arkusza należy dodatkowo wymienić numery tych zadań i przy każdym z nich (w tekście arkusza) zapisać adnotację, np. „uczeń wykonał samodzielnie”.

14. W ramach obowiązującego czasu zdający może poprosić
o przeczytanie zapisanej wypowiedzi w całości lub we fragmentach
w celu naniesienia poprawek.

15. W przypadku uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, nauczyciel wspomagający kieruje uwagę zdającego na konieczność pracy z arkuszem egzaminacyjnym, jeżeli zauważy, że uczeń jest zdekoncentrowany. 32 Informacja o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

16. Zdający ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej) ma prawo do korzystania
z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu, jeżeli głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie pracy egzaminacyjnej i jeżeli zdający w toku edukacji został wdrożony do takiej współpracy
z nauczycielem.

17. Zdający chory lub niesprawny czasowo może – na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza – korzystać
z pomocy nauczyciela wspomagającego, który zapisuje odpowiedzi dyktowane przez zdającego (możliwe wtedy, gdy uczeń nie może pisać sam i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w oddzielnej sali).

18. W przypadku uczniów niewidomych, przystępujących do egzaminu
z języka obcego nowożytnego, którzy nie korzystają z arkusza w piśmie Braille’a, wspomaganie w czytaniu i/lub pisaniu dotyczy strony tytułowej arkusza oraz treści całego arkusza (poleceń do zadań, zadań oraz zamieszczonych w arkuszu tekstów) i odbywa się w trzech etapach. Przed odtworzeniem materiału dźwiękowego nauczyciel wspomagający odczytuje tekst ze strony tytułowej arkusza. W trakcie przerw podczas odtwarzania materiału dźwiękowego członek zespołu nadzorującego odczytuje polecenia do zadań oraz zadania na rozumienie ze słuchu
i zapisuje odpowiedzi dyktowane przez ucznia. Po zakończeniu części arkusza zawierającej zadania na rozumienie ze słuchu członek zespołu nadzorującego odczytuje polecenia do pozostałych zadań, zadania oraz zamieszczone w arkuszu teksty i zapisuje, na dołączonych do czarnodruku kartkach, odpowiedzi dyktowane przez zdającego.

19. Jeżeli uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego
w czytaniu i/lub pisaniu, przebieg pracy z arkuszem egzaminacyjnym musi być rejestrowany w formie jednego pliku audio, zgodnie
z następującymi zasadami: a. należy przygotować dostępne urządzenie umożliwiające nagranie przebiegu całej pracy z arkuszem egzaminacyjnym, sprawdzić jego działanie oraz zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii, np. zapasowy sprzęt nagrywający
b. przebieg egzaminu z danego przedmiotu musi być utrwalony w formie jednego pliku audio bez zatrzymania nagrywania w trakcie egzaminu
c. jakość nagrania nie może budzić wątpliwości co do przebiegu egzaminu; nieczytelne (niepełne, niezrozumiałe) nagranie może być podstawą do unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu d. nie dopuszcza się możliwości rejestracji przebiegu pracy z arkuszem na dyktafonie stanowiącym część oprogramowania telefonu komórkowego e. plik audio należy zapisać na płycie CD lub DVD w celu jego późniejszego odtwarzania f. na płycie CD lub DVD należy umieścić: kod szkoły, kod ucznia, nr PESEL i informację o rodzaju arkusza.

20. Po zakończeniu pracy arkusz egzaminacyjny ucznia oraz nauczyciela wspomagającego, płytę CD lub DVD z nagraniem należy spakować do jednej koperty, opisanej zgodnie z ogólnymi zasadami, z adnotacją „praca wykonana z nauczycielem wspomagającym oraz nagrania”, zamieścić informację o liczbie dołączonych nośników (CD lub DVD) i przekazać wszystkie materiały egzaminacyjne przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.

Rodzaje zadań

Zadania zamknięte:

wybór wielokrotny

dobieranie

prawda-fałsz

Zadania otwarte:

zadanie z luką/lukami

odpowiedzi na pytania

parafraza zdań

tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy

układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych

wypowiedź pisemna:

notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu

Podstawa programowa

Zakres struktur gramatycznych wymaganych na egzaminie:

Czasownik

  1. Bezokolicznik i formy osobowe.
  2. Czasowniki posiłkowe.
  3. Czasowniki modalne: can, could, may, must, should, will.
  4. Tryb rozkazujący.
  5. Czasowniki regularne i nieregularne.
  6. Imiesłów czynny i bierny.
  7. Czasowniki wyrażające stany.
  8. Czasowniki złożone.
  9. Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past   Continuous, Past Perfect, Future Simple.
10. Konstrukcja „be going to”.
11. Konstrukcja „have to”.
12. Konstrukcja „would like to”.

Rzeczownik

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna.
3. Forma dzierżawcza.
4. Rzeczowniki złożone.

Przedimek

1. Przedimek nieokreślony.
2. Przedimek określony.
3. Przedimek zerowy.

Przymiotnik

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym.
2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami.
3. Przymiotniki dzierżawcze.

Przysłówek

1. Stopniowanie regularne i nieregularne.
2. Przysłówki too i enough
3. Miejsce przysłówka w zdaniu

Zaimek

1. Zaimki osobowe w formie podmiotu i w formie dopełnienia
2. Zaimki dzierżawcze
3. Zaimki zwrotne
4. Zaimki wskazujące
5. Zaimki pytające
6. Zaimki względne
7. Zaimki wzajemne
8. Zaimki nieokreślone
9. Zaimek bezosobowy you
10. Zaimki one / ones

Liczebnik

1. Liczebniki główne
2. Liczebniki porządkowe

Przyimek

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość
2. Przyimki określające czas
3. Przyimki sposobu
4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach

Spójnik

np. and, or, because, if, unless, while, before, so

Składnia

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple
2. Zdania z podmiotem it
3. Zdania z podmiotem there
4. Zdania z dwoma dopełnieniami
5. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple
6. Pytania pośrednie
7. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask
8. Zdania współrzędnie złożone
9. Zdania podrzędnie złożone: • przydawkowe • okolicznikowe: celu, czasu, miejsca, przyczyny, skutku, warunku (typu 0, I, II)
10. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne
11. Zdania wykrzyknikowe

Zakres środków leksykalnych wymaganych na egzaminie:

1. Człowiek (dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania).

2. Miejsce zamieszkania (dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe).

3. Edukacja (szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne).

4. Praca (popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu).

5. Życie prywatne (rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy
spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy).

6. Żywienie (artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale
gastronomiczne).

7. Zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług).

8. Podróżowanie i turystyka (środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa,
wycieczki, zwiedzanie). 
 
9. Kultura (dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media).

10.Sport (dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu).

11. Zdrowie (tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie).

12. Nauka i technika (odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych).

13. Świat przyrody (pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego).

14. Życie społeczne (wydarzenia i zjawiska społeczne).

Podstawa programowa do Egzaminu ósmoklasisty znajduję się TU

Część arkusza organizacyjnego i wagi

Część 1 20 – 25 % 
Rozumienie ze słuchu

Część 2 15 – 20 % 
Znajomość funkcji językowych

Część 3 25 – 30%  
Rozumienie tekstów pisanych

Część 4 15 – 20 % 
Znajomość środków językowych

Część 5 20% 
Wypowiedź pisemna

Rozumienie ze słuchu

krótkie teksty adaptowane lub oryginalne

teksty czytane są przez rodzimych użytkowników języka, odtwarzane są dwukrotnie z płyty CD

część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym

12-14 zadań

3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi

Znajomość funkcji językowych 

krótkie teksty lub materiał ikonograficzny

częściowo także krótkie (jedno-, dwuzdaniowe) wypowiedzi odtwarzane dwukrotnie z płyty CD

10–12 zadań

3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi

Rozumienie tekstów pisanych
 

Zadania oparte na tekstach adaptowanych lub oryginalnych o łącznej długości do 850 wyrazów

Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

12–16 zadań

3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi

Znajomość środków językowych

Zadania są oparte na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach – adaptowanych lub oryginalnych

Część zadań może być także oparta na materiale ikonograficznym

10–12 zadań

3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi

Wypowiedź pisemna

Tylko jedno zadanie (bez możliwości wyboru) polegające na samodzielnym napisaniu krótkiego tekstu (50 – 120 wyrazów)

Może to być notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, e-mail, wpis na blogu itp.

Podany jest początek wypowiedzi oraz trzy podpunkty, które zdający powinien rozwinąć.

Polecenie jest w języku polskim

Zasady oceniania

Zadania zamknięte

1 pkt – odpowiedź poprawna
0 pkt – odpowiedź niepoprawna

Zadania otwarte

Treść: 0-4 pkt
Spójność i logika wypowiedzi: 0-2 pkt
Zakres środków językowych: 0-2 pkt
Poprawność środków językowych 0-2 pkt

Treść

Najpierw brana jest pod uwagę liczba podpunktów polecenia do której uczeń się odniósł, a następnie ile z nich uczeń rozwinął.

Spójność i logika wypowiedzi

Czy tekst funkcjonuje jako całość dzięki jasnym powiązaniom? W jakim stopniu?  Czy wypowiedź jest klarowna? W jakim stopniu?

Zakres środków językowych

Zróżnicowanie struktur leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi.
Precyzyjne sformułowania – wykorzystanie słów i struktur swoistych dla danego tematu.
Unikanie pospolitości i ogólników.
Charakterystyczny dla danego języka sposób wyrażania znaczeń.
Zadowalający zakres środków językowych to taki, którego można oczekiwać od absolwenta na poziomie A2+ w zakresie struktur określonych w Informatorze.

Poprawność środków językowych

Tu bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne oraz ich wpływ na komunikatywność wypowiedzi.
Zadowalający zakres środków językowych to taki, którego można oczekiwać od absolwenta na poziomie A2+ w zakresie struktur określonych w Informatorze.

Nie są akceptowane

błędy zmieniające znaczenie słowa,

użycie niewłaściwego słowa,

użycie słowa, które sprawia, że odpowiedź jest dwu- lub wieloznaczna,

użycie zapisu fonetycznego,

odpowiedź udzielona w innym języku niż wymagany,

odpowiedź zawierająca dwie odpowiedzi- błędną i poprawną,

odpowiedź poprawna ale uzupełniona elementami niezgodnymi z tekstem

błędy zmieniające znaczenie słowa,

użycie niewłaściwego słowa,

użycie słowa, które sprawia, że odpowiedź jest dwu- lub wieloznaczna,

użycie zapisu fonetycznego,

odpowiedź udzielona w innym języku niż wymagany,

odpowiedź zawierająca dwie odpowiedzi- błędną i poprawną,

odpowiedź poprawna ale uzupełniona elementami niezgodnymi z tekstem

Jakie umiejętności sprawdza egzamin ósmoklasisty?

1. Tworzenie wypowiedzi.

2. Rozumienie wypowiedzi.

3. Przetwarzanie wypowiedzi.

4. Reagowanie na wypowiedzi.

5. Znajomość środków językowych.

Terminy i wyniki

język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy 

9 lipca

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają wtedy zaświadczenia.

Repetytoria i teksty

https://www.taniaksiazka.pl/oxford-repetytorium-osmoklasisty-wieloletni-podrecznik-do-jezyka-angielskiego-jenny-quintana-p-1128968.html

https://www.taniaksiazka.pl/repetytorium-osmoklasisty-podrecznik-do-jezyka-angielskiego-malcolm-mann-p-1000828.html

https://www.taniaksiazka.pl/egzamin-osmoklasisty-jezyk-angielski-repetytorium-anna-witkowska-p-1210308.html?q=egzamin+%f3smoklasisty.+j%eazyk+angielski.+repetytorium&sgtype=prodonecol

https://www.taniaksiazka.pl/teraz-egzamin-osmoklasisty-jezyk-angielski-repetytorium-p-1280794.html

1 Comment

  1. Just desire to say your article is as amazing. The clearness in your post is just cool and i can assume you are an expert on this subject.
    Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
    Thanks a million and please carry on the gratifying work.

Leave a Comment