Program studiów obejmuje zagadnienia organizacji i funkcjonowania administracji publicznej, stąd bierzemy w nim pod uwagę teorię oraz praktykę wykorzystywania informatycznych nośników danych i komunikacji elektronicznej w jej działalności zarówno z punktu widzenia prawa oraz potrzeb technicznych.

Studia podyplomowe organizowanie są przez S.P. Oświata – Lingwista w Lublinie we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. 

Adresaci

Kurs organizowany i kierowany jest dla nauczycieli gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne (studia magisterskie lub SN), planujących uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu problematyki edukacji dla bezpieczeństwa oraz do personelu pionu administracji rządowej, a także przedstawicieli służb mundurowych, którzy nie posiadają przygotowania specjalistycznego z zakresu edukacji ukierunkowanej na problematykę bezpieczeństwa.

Cele studiów

 • zapoznanie z organizacją i funkcjonowaniem administracji publicznej,
 • przekazanie podstawowych wiadomości dotyczących form działania organów administracji publicznej,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów procesowych i podejmowania odpowiednich rozstrzygnięć spraw administracyjnych,
 • zdobycie wiedzy o sposobach kontroli i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora publicznego oraz o finansach publicznych,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi usprawniającymi pracę w administracji,
 • zapoznanie ze sposobem prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno–prawnych,
 • uzyskanie kompetencji pozwalających na wykorzystanie w pracy urzędnika narzędzi przygotowywanych zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa.

Program studiów

1. Podstawy prawa
2. Kontrola zarządcza
3. Układ organizacyjny i kompetencje administracji publicznej
4. Prawo administracyjne – część ogólna
5. Wydawanie aktów indywidualnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
6. Informatyzacja usług publicznych
7. Postępowanie i e-postępowanie administracyjne
8. Bezpieczeństwo informacji w organizacji
9. Ochrona danych osobowych
10. Dostęp do informacji publicznej
11. Systemy informatyczne w administracji publicznej
12. ePUAP – elektroniczna platforma usług administracji publicznej
13. Prawo administracyjne materialne
14. Wydawanie aktów normatywnych w formie tradycyjnej i elektronicznej
15. Odpowiedzialność za działania funkcjonariuszy publicznych
16. Technologia informacyjna
17. Elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej (obsługa eDOK)
18. Kontrola, nadzór i audyt w  administracji publicznej

Korzyści

 • Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych. Słuchacze   dodatkowo uzyskują:
 • Certyfikat eDOK potwierdzający ukończenie szkolenia z Systemu Zarządzania Dokumentami Centralnego Ośrodka Informatyki
 • Certyfikat programu Legislator Premium potwierdzający kwalifikacje w zakresie tworzenia elektronicznych aktów prawnych

Tryb nauki i czas trwania

Dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy uczelni (kliknij i wypełnij) : KWESTIONARIUSZ
 •  kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 •  kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 •  1 zdjęcie

Zasady naboru

 • Wydrukowany i podpisany kwestionariusz osobowy uczelni należy dostarczyć (wraz z pozostałymi dokumentami) do siedziby firmy Oświata-Lingwista.
 • Zapis na studia równoznaczny jest z wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia*
 • *Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, nie należy wpłacać. 

Liczba godzin

200 godzin dydaktycznych (32 godziny realizowane z wykorzystaniem systemu Akademia w chmurze)

Termin rozpoczęcia

Październik 2020 r.

Dofinansowanie