PODYPLOMOWE/ Wychowanie fizyczne

Zapisz się

Adresaci

Nauczyciele oraz absolwenci studiów magisterskich i licencjackich posiadający uprawnienia pedagogiczne.

 

Program studiów

 • Anatomia
 • Antropomotoryka
 • Biomechanika sportu
 • Pedagogika sportu
 • Psychologia sportu
 • Socjologia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Biochemia sportu
 • Teoria i metodyka sportu
 • Teoria wychowania fizycznego
 • Fizjologia wysiłku sportowego
 • Żywienie i odnowa biologiczna
 • Emisja głosu
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Teoria i metodyka gier zespołowych - piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna
 • Metodyka wychowania fizycznego
 • Podstawy treningu ogólnorozwojowego
 • Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
 • Muzyka, rytm, taniec
 • Gimnastyka
 • Lekka atletyka
 • Praktyka pedagogiczna

Cele studiów

Zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół.

Patronat

Studia organizujemy we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. Z tej jednostki nasi studenci po zrealizowaniu programu studiów i obronie pracy podyplomowej z wynikiem pozytywnym otrzymują Dyplom ukończenia studiów podyplomowych nadający kwalifikacje.

Tryb nauki i czas trwania

Dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy uczelni
 • podanie o przyjęcie na studia
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania na kierunku Wychownie fizyczne od lekarza medycyny pracy (skierowanie dostają Państwo od naszej firmy)
 • oświadczenie o ubezpieczeniu 
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest z dokonaniem opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Liczba godzin

360 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się