PODYPLOMOWE/ Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Zapisz się

Adresaci

Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wiedza o społeczeństwie przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania przedmiotu Wiedza o społeczeństwie oraz dla osób posiadających uprawnienia do nauczania w szkołach ponadpodstawowych, które zainteresowane są podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Program studiów

 • Historia państwa i prawa
 • Integracja europejska
 • Organizacje międzynarodowe
 • Polityka regionalna i procesy globalizacyjne
 • Podstawy prawa
 • Prawa człowieka
 • Problemy współczesnego świata
 • Samorządy terytorialne i wspólnoty lokalne
 • Socjologia- wybrane zagadnienia
 • Społeczeństwo obywatelskie
 • System polityczny III RP
 • Systemy polityczne i partyjne
 • Projekt edukacyjny
 • Praktyka pedagogiczna
 • Dydaktyka wiedzy o społeczeństwie

Cele studiów

Słuchacze przygotowują się merytorycznie, metodycznie i praktycznie do prowadzenia zajęć z zakresu Wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół.

Tryb nauki i czas trwania

Dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 •  kwestionariusz osobowy uczelni (należy go wypełnić on-line). Następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby firmy Oświata-Lingwista : kwesionariusz

 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodnością

 • kopia dowodu osobistego

 • 2 zdjęcia

 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

 • Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

235 godzin dydaktycznych  (w tym 60 godziny praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się