PODYPLOMOWE / Diagnoza i terapia pedagogiczna-kwalifikacyjne

Zapisz się

Adresaci

Studia kierowane są do absolwentów pedagogiki (różnych specjalności) studiów licencjackich lub magisterskich, dla nauczycieli oraz dla absolwentów innych kierunków niż pedagogika, posiadających uprawnienia pedagogiczne.

Program studiów

 • Elementy psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Diagnoza i terapia rodziny
 • Diagnoza pedagogiczna
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania - metodyka
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki - metodyka
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Poradnictwo i pomoc psychologiczno-pedagogiczna - aspekty prawne
 • Planowanie pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) w szkołach
 • Zachowania niepożądane u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera - stosowana analiza zachowań
 • Alternatywne metody pracy terapeutycznej: bajkoterapia, muzykoterapia, kreatywne myślenie, kinezjologia edukacyjna
 • Praktyka

Cele studiów

 • Słuchacze zostają przygotowani do profesjonalnej diagnozy pedagogicznej, prowadzenia działań pedagogicznych i pracy terapeutycznej z dziećmi oraz młodzieżą zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17.XI.2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach) i ich rodzicami.
 • Program studiów obejmuje zasady diagnozowania w różnych obszarach funkcjonowania dzieci i młodzieży, rozpoznawanie ich potencjału indywidualnego i społecznego oraz problematykę związaną z opracowywaniem i realizacją indywidualnych oraz grupowych zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą, wykazującymi trudności w uczeniu się i funkcjonowaniu społecznym, a także z rodzicami tych dzieci.

Tryb nauki i czas trwania

Trzy semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy (należy go wypełnić on-line). Następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby firmy Oświata-Lingwista:
  https://rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl/default.aspx
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

 

Liczba godzin

340 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki)
 

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się