PODYPLOMOWE/ Oligofrenopedagogika

Zapisz się

Adresaci

Nauczyciele i wychowawcy oraz absolwenci kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych m.in. pedagogów, psychologów, socjologów, posiadających przygotowanie pedagogiczne, a nie posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo.

Program studiów

 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja
 • Metody pracy i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w internacie
 • Psychologia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie. Edukacja integracyjna dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rewalidacja indywidualna osób niepełnosprawnych intelektualnie/ blok terapeutyczny - terapia taktylna, integracja sensoryczna, terapia logopedyczna, rehabilitacja ruchowa, arteterapia
 • Autyzm - diagnoza i metodyka pracy z osobami z autyzmem
 • Metodyka kształcenia uczniów z lekkim upośledzeniem
 • Edukacja i rehabilitacja osób z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z osobami upośledzonymi w stopniu głębokim
 • Technologia informacyjna w terapii upośledzonych umysłowo
 • Projektowanie planów i programów edukacyjnych
 • Kultura fizyczna, sport, rekreacja i turystyka osób niepełosprawnych intelektualnie
 • Metody kształcenia kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie
 • Praktyka

Cele studiów

 • Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół i placówkach oświatowych

 • Słuchacze zdobędą umiejętność podejmowania racjonalnych i skutecznych działań dydaktycznych, wychowawczych i rewalidacyjnych w stosunku dzieci i młodzieży o szerokim spektrum niepełnosprawności intelektualnej.
 • Uzyskają również wiedzę z zakresu diagnozowania, planowania, doboru i wdrażania indywidualnych planów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie. 
 • Uzyskane kompetencje pozwolą słuchaczom na modelowanie zachowań wobec osób niepełnosprawnych przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością umysłową.

Tryb nauki i czas trwania

Trzy semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy uczelni ( po wypelnieniu formularza na stronie: https://rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl/default.aspx
 • , prosimy o wydrukowanie i załączenie go do dokumentów rekrutacyjnych)
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • dowód osobisty
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

448 godzin dydaktycznych (w tym 120 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się