PODYPLOMOWE/ Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką

Zapisz się

Adresaci

Studia kierowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych, nieposiadających pełnego wykształcenia do prowadzenia zajęć z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej, a także absolwentów studiów wyższych na kierunkach humanistycznych, artystycznych i społecznych, posiadających przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego).

 

Program studiów

 • Wstęp do logopedii
 • Anatomia i fizjologia aparatu mowy 
 • Rozwój mowy dziecka - wpływ muzyki na rozwój dziecka
 • Komunikacja społeczna dla logopedów
 • Foniatria, audiologia i ortodoncja
 • Nauka o języku
 • Pedagogika specjalna z elementami psychiatrii dziecięcej
 • Cele ćwiczeń logorytmicznych i ich rodzaje
 • Rodzaje zaburzeń mowy dziecka
 • Diagnoza, terapia i profilaktyka logopedyczna
 • Emisja głosu i dykcja
 • Metodyka ćwiczeń logopedycznych
 • Metodyka pracy logopedy w placówce oświatowej
 • Wykorzystanie logorytmiki w profilaktyve i terapii poszczególnych zaburzeń mowy
 • Praktyka logopedyczna

Cele studiów

Słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej oraz zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku logopedy w przedszkolu i w szkole - podstawowej, gimnazjum i w szkołach ponadgimnazjalnych. Dodatkowo studia dostarczą umiejętności pracy technikami logorytmicznymi z grupą predszkolną, klasą, w tym dziećmi z deficytami rozwojowymi. Nauczą się stosować różne formy muzyki i ruchu do zajęć grupowych, tj. zastosować w praktyce różne rodzaje ćwiczeń zgodnych z założeniami metodycznymi logorytmiki.

Tryb nauki i czas trwania

Dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy (należy go wypełnić on-line). Następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby firmy Oświata-Lingwista : https://rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl/default.aspx
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

296 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się