PODYPLOMOWE/ Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Zapisz się

 

Adresaci

Studia kierowane są do osób, które posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych oraz wiedzę i umiejętności języka angielskiego na poziomie minimum B1. Dla osób, które nie posiadają formalnych certyfikatów potwierdzających kompetencje językowe przewidujemy bezpłatny test wstępny. Na zakończenie studiów kandydat musi wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. 

Program studiów

 • Fonetyka praktyczna
 • Gramatyka i słownictwo
 • Sprawności zintegrowane (mówienie i rozumienie ze słuchu)
 • Anglojęzyczne materiały audiowizualne 
 • Literatura dziecięca w nauce języka obcego
 • Edukacja lingwistyczna dzieci
 • Podstawy przyswajania języka obcego
 • Rozwijanie myślenia twórczego
 • Glottodydaktyka
 • Metodyka języka angielskiego
 • Warsztaty metodyczne
 • Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej
 • Nowoczesne technologie w nauczaniu języka obcego
 • Wydawnictwa językowe i podręcznikowe 
 • Praktyka

Cele studiów

Studia przygotowują słuchaczy do pracy w charakterze nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i klasach I-III szkół podstawowych. Słuchacz w trakcie studiów nabywa odpowiednie sprawności językowe oraz otrzymuje zestaw technik metodycznych do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Tryb nauki, czas trwania

Trzy semestry, zjazdy weekendowe (sobota, niedziela) co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy uczelni ( po wypelnieniu formularza online: kliknij w link -> https://rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl/default.aspx prosimy o wydrukowanie i załączenie go do dokumentów rekrutacyjnych)
 •  odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 •  kopia dowodu osobistego
 •  2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty w wysokości 200 zl w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Liczba godzin

502 godzin dydaktycznych (w tym 120 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się