PODYPLOMOWE/ Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Zapisz się

Adresaci

Czynni nauczyciele legitymujący się wykształceniem wyższym zawodowym lub magisterskim, mający przygotowanie pedagogiczne oraz absolwenci studiów magisterskich i licencjackich mający uprawnienia pedagogiczne.

 

Program studiów

 • Historia techniki
 • Psychologia kształcenia technicznego
 • Podstawy technologii i konstrukcji maszyn
 • Edukacja ekologiczna
 • Wychowanie komunikacyjne
 • Egronomia i BHP
 • Rysunek techniczny z elementami  komputerowego wspomagania projektowania
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Technologie informacyjno - komunikacyjne w nauczaniu techniki
 • Dydaktyka techniki
 • Materiałoznawstwo i obróbka materiałów
 • Włókiennictwo i papieroplastyka
 • Podstawy robotyki i mechatroniki
 • Metodyka nauczania techniki
 • Praktyka pedagogiczna

 

Cele studiów

Uczestnicy studiów będą zapoznawać się m.in. z zagadnieniami związanymi z techniką, komunikacją, elektrotechniką, elektroniką, robotyką, mechatroniką, materiałoznawstwem, a także dydaktyką techniki, a więc zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z przedmiotu Zajęcia techniczne na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Tryb nauki i czas trwania

Dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy (należy go wypełnić on-line). Następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby firmy Oświata-Lingwista : kwestionariusz
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

296 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się