PODYPLOMOWE/ Edukacja dla bezpieczeństwa

Zapisz się

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do nauczania przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz do osób, które są zainteresowane pracą w charakterze koordynatora bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli. Słuchaczami mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych oraz kwalifikacje pedagogiczne.

Program studiów

 • Współczesne zagrożenia w czasie pokoju i w czasie wojny
 • System bezpieczeństwa państwa
 • Zarządzanie kryzysowe i system ratownictwa w Polsce
 • Ochrona ludności i obrona cywilna
 • Patologie, zachowanie społeczne i wychowanie do bezpieczeństwa
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa
 • Komunikacja społeczna i media masowe w systemie bezpieczeństwa
 • Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Problemy i zagrożenia społeczne współczesnej młodzieży
 • Elementy teorii profilaktyki i terapii zagrożeń
 • Praktyka pedagogiczna

Cele studiów

 • Słuchacze nabywają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Uzyskują również kwalifikacje do nauczania treści związanych z udzielaniem pierwszej pomocy
 • Studia umożliwiają także podjęcie pracy jako koordynator bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli
 • Słuchacze zapoznają się z problematyką zagrożeń, systemem bezpieczeństwa państwa, zarządzaniem kryzysowym, a także dydaktyką prowadzenia zajęć. Ponadto w ramach kształcenia realizowane jest szkolenie nadające kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych, którego treści programowe są zgodne z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Po zaliczeniu przedmiotu „Udzielanie i nauczanie pierwszej pomocy” oraz po zdaniu egzaminu słuchacze otrzymają zaświadczenie zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Tryb nauki i czas trwania

Dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie

Zasady naboru

 •  kwestionariusz osobowy uczelni (należy go wypełnić on-line). Następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby firmy Oświata-Lingwista : kwesionariusz
 •  odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 •  kopia dowodu osobistego
 •  2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

240 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się