PODYPLOMOWE/ BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - NOWOŚĆ!

Zapisz się

Adresaci

Osoby pracujące w służbie BHP, jak i osoby spoza branży, chcące uzyskać nową specjalność zawodową. Studia kierowane sa do abslwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, którzy chcą zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program studiów

 • Zarządzanie ryzykiem zawodowym
 • Prawo pracy w Polsce i krajach UE
 • Organizacja bezpiecznej pracy
 • Audyty bezpieczeństwa pracy
 • Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
 • Narzędzia komputerowe w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
 • Zarządzanie jakością
 • Dydaktyka ogólna oraz metodyka szkoleń
 • Międzynarodowe normy systemu bezpieczeństwa pracy
 • Metodyka szkoleń kursowych
 • Psychologia pracy
 • Metodyka pracy służb BHP
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy
 • Ochrona przeciwpożarowa w środowisku pracy
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka
   

Cele studiów

 • Zapoznanie się uczestników studiów z podstawowymi zgadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie BHP.
 • Przygotowanie do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy.
 • Uzyskanie uprawnień do zajmowania kierowniczych stanowisk w służbach BHP oraz kwalifikacji do pełnienia starszego inspektora - głównego specjalisty do spraw BHP (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 246, poz. 2468 z 2004 r.). 

Tryb nauki i czas trwania

dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy uczelni (należy go wypełnić on-line). Następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby firmy Oświata-Lingwista : https://rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl/default.aspx
 •  odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 •  kopia dowodu osobistego
 •  2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

289 (godziny dydaktyczne)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się