PODYPLOMOWE/ Artystyczne formy edukacji ruchowej

Zapisz się

 

Adresaci

 

 • absolwenci studiów magisterskich i licencjackich
 • osoby, które chcą udoskonalić warsztat swojej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dodatkowo zdobyć legitymację instruktora rekreacji ruchowej w zakresie fitness - nowoczesne formy gimnastyczne
   

Program studiów

 • Anatomia
 • Antropomotoryka
 • Biomechanika
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Socjologia
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Biochemia
 • Teoria i metodyka sportu
 • Fizjologia
 • Żywienie i odnowa biologiczna
 • Muzykoterapia z elementami pedagogiki zabawy
 • Elementy rytmiki wg Dalcroze'a
 • Techniki taneczne i metodyka ich nauczania (taniec klasyczny, nowoczesny, towarzyski, narodowy, współczesny)
 • Aerobik i jego odmiany
 • Metodyka i praktyka fitness
 • Gimnastyka artystyczna
 • Rytmika
 • Konstruowanie własnego programu z uwzględnieniem form gimnastyczno - tanecznych

Cele studiów

 • przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tańca i muzyki oraz do prowadzenia zespołów tanecznych w placówkach kulturalno-oświatowych i zajęć rytmicznych w przedszkolu, szkole, placówkach pozaszkolnych
 • nabycie umiejętności wykorzystania muzykoterapii w działaniach relaksacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą
 • zdobycie uprawnień do pracy w klubach fitness

Patronat

Studia organizujemy we współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Fizycznej i Turystyki w Pruszkowie. Z tej jednostki nasi studenci po zrealizowaniu programu studiów i obronie pracy podyplomowej z wynikiem pozytywnym otrzymują Dyplom ukończenia studiów podyplomowych nadający kwalifikacje.

Tryb nauki i czas trwania

Dwa semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania poniżej)
 • podanie o przyjęcie na studia (do pobrania poniżej)
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do studiowania na kierunku Artystyczne formy edukacji ruchowej od lekarza medycyny pracy (skierowanie dostają Państwo od naszej firmy)
 • oświadczenie o ubezpieczeniu (do pobrania poniżej)
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest z dokonaniem opłaty rekrutacyjnej w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Liczba godzin

408 godzin dydaktycznych (w tym 60 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się