PODYPLOMOWE/ Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Zapisz się

Adresaci

Studia skierowane są do nauczycieli oraz osób z przygotowaniem pedagogicznym prowadzących lub zamierzających prowadzić edukację dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

 

Program studiów

 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Pedagogika przedszkolna z metodyką
 • Pedagogika wczesnoszkolna z metodyką
 • Podstawy edukacji literackiej i teatralnej z metodyką
 • Podstawy edukacji językowej z metodyką
 • Podstawy edukacji matematycznej z metodyką
 • Podstawy edukacji przyrodniczej z metodyką
 • Zajęcia plastyczno - techniczne z metodyką
 • Zajęcia muzyczno - rytmiczne z metodyką
 • Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna z metodyką
 • Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • Dydaktyka gier i zabaw
 • Profilaktyka logopedyczna z emisją głosu
 • Zasady bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy
 • Wykorzystanie technologii informatycznych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Praktyka - edukacja przedszkolna
 • Praktyka - edukacja wczesnoszkolna

Cele studiów

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III oraz nadanie im kwalifikacji według standardów kształcenia nauczycieli określonych w rozporządzeniu MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.

Tryb nauki i czas trwania

Trzy semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie.

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy uczelni (po wypełnieniu formularza na stronie: https://rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl/default.aspx
 • prosimy o wydrukowanie i załączenie go do dokumentów rekrutacyjnych)
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*
  Kwoty rekrutacyjnej 25zł znajdującej się na formularzu zgłoszeniowym uczelni, który wypełniają Państwo online, NIE NALEŻY WPŁACAĆ.

Liczba godzin

472 godzin dydaktycznych (w tym 120 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2018 roku

Zapisz się