PODYPLOMOWE/ Pedagogika

Adresaci

Absolwenci studiów licencjackich i magisterskich posiadający przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotów, bez kompetencji psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych.

Program studiów

 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Teoria wychowania
 • Pedagogika
 • Podstawy kształcenia ogólnego i zawodowego
 • Multimedia w edukacji
 • Etyka zawodu nauczycielskiego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Metodyka nauczania przedmiotu
 • Kierunki reform edukacyjnych
 • Emisja głosu
 • Praktyka pedagogiczna

Cele studiów

Rrzygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w zakresie  zgodnym z ukończonym kierunkiem studiów.

Tryb nauki i czas trwania

Trzy semestry, zjazdy weekendowe co dwa tygodnie

Zasady naboru

 • kwestionariusz osobowy (należy go wypełnić on-line). Następnie wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby firmy Oświata-Lingwista : https://rekrutacjacsp.wsiz.rzeszow.pl/default.aspx
 • odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych lub kserokopia oryginału potwierdzona za zgodność
 • kopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • zapis na studia równoznaczny jest wpłaceniem kwoty w wysokości 200 zł w terminie do 7dni od daty zgłoszenia*

Liczba godzin

439 godzin dydaktycznych (w tym 150 godzin praktyki)

Termin rozpoczęcia

Październik 2017 roku