Studia podyplomowe dla nauczycieli

PODYPLOMOWE / Wychowanie fizyczne

Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Wychowanie Fizyczne pozwala na zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE / Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z rytmiką

Studia adresowane są do wszystkich nauczycieli oraz absolwentów studiów magisterskich i licencjackich posiadających uprawnienia pedagogiczne, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz rytmiki.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE / Artystyczne formy edukacji ruchowej

Przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tańca i muzyki oraz do prowadzenia zespołów tanecznych. Nabycie umiejętności wykorzystania muzykoterapii w działaniach relaksacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Możliwość uzyskania legitymacji instruktora rekreacji ruchowej w zakresie fitness - nowoczesne formy gimnastyczne.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE / Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką

Zdobądź wiedzę z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej oraz zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku logopedy w przedszkolu i w szkole.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE / Logopedia z logorytmiką etap II

Ukończenie II etapu studiów podyplomowych "Logopedia" pozwala na zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy. Studia dają pełne uprawnienia do pracy w zawodzie logopedy, nie tylko w szkolnictwie, ale również w placówkach służby zdrowia (poradnie logopedyczne), w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Absolwent otrzymuje również uprawnienia do prowadzenia prywatnej praktyki logopedycznej.
zobacz szczegóły »

Neurologopedia

NOWOŚĆ !!! Studia o charakterze doskonalącym, których celem jest ugruntowanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu zaburzeń mowy o charakterze neurologicznym. Kierunek jest w trakcie organizacji.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE / Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia podyplomowe dla nauczycieli, których celem jest nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy. Studia umożliwiają również podjęcie pracy jako koordynator bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE / Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Studia podyplomowe są przeznaczone dla nauczycieli legitymującymi się wykształceniem wyższym zawodowym lub magisterskim, mających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu Zajęcia techniczne na poszczególnych etapach edukacyjnych.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE / Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
zobacz szczegóły »

Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej, (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 roku Dz.U. z 2017 r., poz.1597).
zobacz szczegóły »

BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli

Studia przygotowują do prowadzenia przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w ponadgimnazjalnych placówkach edukacyjnych.
zobacz szczegóły »

Informatyka dla nauczycieli

Studia umożliwiają nauczycielom oraz osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne prowadzić zajęcia z zakresu Informatyki.
zobacz szczegóły »

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu

Przygotowanie nauczycieli i specjalistów do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka.
zobacz szczegóły »

Diagnoza i terapia pedagogiczna - kwalifikacyjne

Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz nabycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do profesjonalnego programowania, planowania i realizowania działań profilaktycznych i terapeutycznych.
zobacz szczegóły »

Oligofrenopedagogika

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego oraz środowisku rodzinnym.
zobacz szczegóły »

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i klasach I - III szkół podstawowych. Słuchacze kształtują umiejętności praktyczne i teoretyczne umożliwiające w sposób profesjonalny prowadzenie zajęć z grupą.
zobacz szczegóły »

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania czynności nauczyciela w wychowaniu przedszkolnym lub nauczaniu wczesnoszkolnym w klasach I - III. Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.
zobacz szczegóły »

Programowanie dla nauczycieli

Studia umożliwiają nauczycielom oraz osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne prowadzić zajęcia z zakresu programowania.
zobacz szczegóły »