Studia

PODYPLOMOWE/ Artystyczne formy edukacji ruchowej

Przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tańca i muzyki oraz do prowadzenia zespołów tanecznych. Nabycie umiejętności wykorzystania muzykoterapii w działaniach relaksacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Możliwość uzyskania legitymacji instruktora rekreacji ruchowej w zakresie fitness - nowoczesne formy gimnastyczne.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE / Diagnoza i terapia pedagogiczna-kwalifikacyjne

Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz nabycie wiedzy i umiejętności przygotowujących do profesjonalnego programowania, planowania i realizowania działań profilaktycznych i terapeutycznych.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Edukacja dla bezpieczeństwa

Studia, których celem jest nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz uzyskanie kwalifikacji do nauczania pierwszej pomocy. Studia umożliwiają również podjęcie pracy jako koordynator bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych różnych szczebli.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Studia podyplomowe są przeznaczone dla nauczycieli legitymującymi się wykształceniem wyższym zawodowym lub magisterskim, mających przygotowanie pedagogiczne, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu Zajęcia techniczne na poszczególnych etapach edukacyjnych.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z rytmiką

Studia adresowane są do wszystkich nauczycieli oraz absolwentów studiów magisterskich i licencjackich posiadających uprawnienia pedagogiczne, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz rytmiki.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Informatyka dla nauczycieli

Studia umożliwiają nauczycielom oraz osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne prowadzić zajęcia z zakresu Informatyki.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe przygotowują słuchaczy do pracy jako nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu i klasach I - III szkół podstawowych. Słuchacze kształtują umiejętności praktyczne i teoretyczne umożliwiające w sposób profesjonalny prowadzenie zajęć z grupą.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką

Zdobądź wiedzę z zakresu prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej oraz zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także teoretyczne i praktyczne umiejętności z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii umożliwiające podjęcie pracy na stanowisku logopedy w przedszkolu i w szkole.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Logopedia z logorytmiką etap II

Zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Oligofrenopedagogika

Studia przygotowują słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną umysłowo w placówkach szkolnictwa specjalnego, integracyjnego oraz środowisku rodzinnym.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Programowanie dla nauczycieli

Studia umożliwiają nauczycielom oraz osobom posiadającym uprawnienia pedagogiczne prowadzić zajęcia z zakresu programowania.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w tym ze spektrum autyzmu

Przygotowanie nauczycieli i specjalistów do kompleksowego wspomagania rozwoju małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi oraz do udzielania wsparcia rodzinie tego dziecka.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli

Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach nauczycielskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu oraz podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Wychowanie fizyczne

Zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego we wszystkich typach szkół.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ BHP - Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy - NOWOŚĆ!

Studia przygotowujące do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy.
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowo-wychowawczej, (zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 6 maja 2003 roku Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.).
zobacz szczegóły »

PODYPLOMOWE/ Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania czynności nauczyciela w wychowaniu przedszkolnym lub nauczaniu wczesnoszkolnym w klasach I - III. Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.
zobacz szczegóły »