Kurs języka migowego

Zapisz się

Adresaci

 

 

 • nauczyciele
 • pedagodzy
 • studenci, którzy w przyszłości chcą pracować z osobami głuchoniemymi
 • osoby dorosłe, które chcą nauczyć się języka migowego
 • pracownicy urzędów i różnych instytucji (Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z dnia 3 października 2011 r.) instytucje publiczne, a także osoby w nich zatrudnione, służby ratowniczo-interwencyjne, jak również zakłady opieki zdrowotnej będą zobowiązane do zapewnienia wsparcia niesłyszącym w pokonaniu istniejących barier komunikacyjnych)

Program kursu

 • Problematyka uszkodzeń słuchu oraz tożsamość środowiskowa i kulturowa niesłyszących

 • Środki porozumiewania się osób niesłyszących

 • Daktylografia: polski alfabet palcowy, znaki pojęć liczbowych

 • Ideografia: praca i zatrudnienie, edukacja, zdrowie, dom i rodzina, urzędy
  i instytucje, kultura, sport, wypoczynek

Cele kursu

- poznanie sposobów komunikowania się osób głuchoniemych

- poznanie znaków pojęciowych i technik ich używania zgodnych z zasadami Systemu Językowo –    

   Migowego SJM i Polskiego Języka Migowego PJM

Liczba godzin

60 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

750 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest z dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się