Kurs kierowników wypoczynku

Zapisz się

 

 

 

Adresaci

Osoby które spełniają następujące warunki:

  • nie były karane (art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
  • ukończyły 18 lat
  • posiadają wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie)
  • posiadają co najmniej trzyletni staż pracy dydaktyczno - wychowawczej lub opiekuńczo - wychowawczej (nie dotyczy nauczycieli oraz czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza)

Kursu kierownika wypoczynku nie potrzebują osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza. 

Program kursu

  • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników
  • organizacja pracy kierownika wypoczynku z kadrą pedagogiczną oraz z personelem administracyjno - obsługowym, elementy zarządzania kryzysowego
  • prowadzenie dokumentacji wypoczynku


Cele kursu

  • przygotowanie do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku

Liczba godzin

10 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

150 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 30 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

17 czerwca 2018 r.

Zapisz się