Kurs wychowawców wypoczynku

Zapisz się

 

 

 

 

Adresaci

Kurs przeznaczony jest dla osób, które:

 • nie były karane (art. 92a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)
 • ukończyły 18 lat
 • posiadają wykształcenie co najmniej średnie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie)

Kursu wychowawcy wypoczynku nie potrzebują nauczyciele, instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika, przodownicy turystyki kwalifikowanej, instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego oraz trenerzy i instruktorzy sportu.

Program kursu

 • organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku
 • planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej
 • ruch i rekreacja
 • turystyka i krajoznawstwo
 • zajęcia kulturalno - oświatowe
 • zajęcia praktyczno - techniczne
 • prace społecznie użyteczne
 • bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku

Cele kursu

Przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku.

Liczba godzin

36 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

140 zł *

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 50 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Koniec kwietnia 2017 r.

Zapisz się