KURSY MATURALNE/ GEOGRAFIA

Zapisz się

 

Adresaci

 

 • osoby, które w roku 2014 po raz pierwszy podejdą do egzaminu maturalnego
 • osoby, które chcą poprawić wyniki z matury z lat poprzednich

Program kursu

Standardy wymagań, będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego
z geografii, obejmują nastepujące obszary:

 • podstawy korzystania z różnorodnych źródeł informacji geograficznej
 • funkcjonowanie systemu przyrodniczego Ziemi
 • funkcjonalne i przestrzenne powiązania oraz wzajemne zależności w systemie człowiek – przyroda - gospodarka
 • przyczyny i skutki nierównomiernego rozmieszczenia ludności na Ziemi
 • problemy demograficzne społeczeństw
 • świat w fazie przemian społecznych, gospodarczych i politycznych
 • konflikty zbrojne i inne zagrożenia społeczno – ekonomiczne
 • uwarunkowania i następstwa przyrodnicze, społeczno – ekonomiczne i kulturowe rozwoju turystyki i rekreacji
 • próbny egzamin pisemny

Szczegółowe zagadnienia z zakresu przewidzianego na maturę z geografii na poziomie rozszerzonym zawarte są w informatorze na stronie:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Inf_mat_od2008/geografia_a.pdf

Cele kursu

 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym
 • solidnie i gruntowne usystematyzowanie najważniejszych aspektów w zakresie wymagań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego z geografii

Liczba godzin

90 (godziny dydaktyczne)

Odpłatność

890 zł*

* zapis na kurs równoznaczny jest w dokonaniem wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia

Termin rozpoczęcia

Trwa nabór

Zapisz się